Jump to Navigation

15.04.2020 г.

Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за обществено здраве и заповед на министъра на отбраната № ОХ-254 /17.03.2020 г. относно въвеждане на противоепидемични мерки за недопускане разпространението на коронавирус COVID-19, противодействие и превенция сред военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, изменена и допълнена със заповед на министъра на отбраната № ОХ-308/07.04.2020 г., служителите на отдел „Почивно дело в страната и чужбина“ ще извършват информационно и административно обслужване на граждани по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) до 13.05.2020 г.

Документи да се подават на имейл, както следва:

За Почивно дело в страната:

pochivkimo@gmail.com

Телефон за връзка от 9.00 до 17.30 часа

02/ 92 21705;.2/92 21757; 02/92 21759; 0884178740, 0884215006;

Факс: 02/ 952 2174

За Почивки в чужбина:

militaryclubsbg@gmail.com

Телефон за връзка от 9.00 до 17.30 часа

02/ 92 21765; 0882935580; Факс: 02/ 92 21576”


Възстановяването на заплатените суми по резервациите за периода от 16.03.2020 г. до 13.05.2020 г. се извършва на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите.

На лицата, прекратили престоя си от 13.03.2020 г. и тези, които не са се настанили в периода от 13.03.2020 г. до 15.03.2020 г., ще се извършва възстановяване на платените суми на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗД, съгласно заповед № 290/16.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”.

За да бъдат възстановени заплатените суми е необходимо да се подаде писмено заявление до изпълнителния директор на Агенцията с посочена банкова сметка, приложени карта за почивка /ако е налична/ и платежен документ за извършеното плащане.

Горепосочените документи е необходимо да бъдат изпратени на електронната поща на отдел „Почивно дело в страната и чужбина“: pochivkimo@gmail.com

Предприетите действия от страна на Агенцията са във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки за недопускане разпространението на коронавирус COVID - 19 сред военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.”Article | by Dr. Radut