Jump to Navigation

2018 - 0021

04.07.2018 г.

Закупуване, доставка и монтаж /при необходимост/ на ел. оборудване за нуждите на обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции

04.07.2018 г. Обява

04.07.2018 г. Документация

13.07.2018 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

26.07.2018 г. Протокол от работата на комисията



Article | by Dr. Radut