Jump to Navigation

Главен секретар

КАТЯ ИВАНОВА ЙОТОВА

Лична информация, образование, професионален опит

Родена на 05.04.1958 г. в гр. София.

Средното си образование завършва в Немската езикова гимназия в гр. София. През 1981 г. се дипломира като магистър по икономика във Висшия икономически институт “Карл Маркс“, гр. София.

От 1981 г. до 1990 г. работи в държавни предприятия в областта на външнотърговската дейност. Има специализации в Германия и Австрия.

Четири последователни мандата е районен и общински съветник и секретар на Постоянната комисия по икономика и планиране в Кирковски РНС. Има над 10 годишен административен и организационен опит.

От 1990 г. е в различни области на частния сектор, като притежава 20 годишен управленски, административен и професионален опит в сферата на частния бизнес.

От юни 2010 г. изпълнява последователно експертни и ръководни длъжности в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” - МО. От септември 2010 г. е началник на отдел “Административно обслужване“ в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“, от април 2011 г. е директор на дирекцията. През 2016 г. е назначена за и.д. главен секретар в агенцията. От юни 2017 г. заема длъжността главен секретар.

Владее немски и руски език.

Семейна, с едно дете.

 

Функции и правомощия

Осъществява административното ръководство на агенцията в изпълнение на нормативните актове и разпорежданията на изпълнителния директор.

Ръководи, координира и контролира административните звена на агенцията за точното спазване на нормативните актове и разпорежданията на изпълнителния директор, като:

• осъществява административното ръководство в изпълнение на законните разпореждания на изпълнителния директор на агенцията;

• отговаря за подготовката и съгласуването на актовете за възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения;

• ръководи, координира и контролира администрацията за точното спазване на нормативните актове;

• координира оперативното взаимодействие с администрациите на другите органи на изпълнителната власт и с неправителствени организации;

• осигурява, организира и контролира дейността по предоставянето на информация на граждани, юридически лица и органите на държавната власт;

• отчита дейността си пред изпълнителния директор на агенцията;

• контролира спазването на етичните правила и разглеждането на постъпили сигнали за конфликт на интереси и други нарушения на служебните задължения, като осъществява контрол по спазването на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

• изготвя ежегоден доклад за състоянието на администрацията и го представя на изпълнителния директор на агенцията;

• организира и контролира административната дейност по приемане и обработване на постъпили сигнали, жалби и предложения от юридически и физически лица;

• ръководи, координира и контролира документооборота;

• предлага необходимите средства за административното осигуряване на дейността при изготвяне проекта на бюджет на агенцията;

• организира и контролира пропускателния и охранителния режим в агенцията;

• организира и контролира използването на служебните моторни превозни средства на агенцията;

• организира и провежда дейностите и задачите по отбранително-мобилизационната подготовка;

• изпълнява и други функции и задачи, възложени от изпълнителния директор на агенцията.Article | by Dr. Radut