Jump to Navigation

История и актуално състояние

Още със създаването на българската армия през 1878 г. нейното командване обръща внимание, както на обучението, така и на възпитанието на личния войскови състав. На възпитанието се гледа като неразделна част от бойната подготовка на войската. Неслучайно в годините след Освобождението, преминалите през военна служба младежи, независимо от образованието им, са вписани официално от статистиката в графата на българската интелигенция. Наред със строителството на казармени сгради и провеждането на бойни учения, в армията се строят и сгради - домове за военна култура и военно образование, чрез които се провежда широка военно-патриотична и научна дейност. Най-значими представители за това са клубовете на офицерските събрания.

Така е и с шуменския военен клуб, първоначално собственост на Шуменското общо офицерско събрание, а след години – собственост на шуменския гарнизон. Инициатор за строителството на военния клуб е полк. Никола Иванов, един от най-видните български пълководци. През 1899 – 1903 г. той е началник на 4-та пехотна Преславска дивизия в Шумен и председател на Шуменското общо офицерско събрание. Една от главните задачи, която той си поставя, е построяването на военен клуб в гарнизона. Смята възпитателната работа сред войската като неразделна част от нейната бойна подготовка.

Проектант на сградата е арх. Никола Лазаров. Строителството на клуба се извършва с голям ентусиазъм в гарнизона - на стопански начала, с лични парични дарения от всички офицери и с труда на целия войскови състав в Шумен. В историята на гарнизона са известни редица дарения, но даренията за строителството на клуба са най-големи и до днес.

Сградата е завършена и открита през лятото на 1903 г.

Много бързо Клубът се превръща в център на всички по-значими представителни мероприятия в гарнизона и града. Сградата е обявена за архитектурен паметник на културата през 1980 г.

В днешно време културнo-художествената дейност се реализира чрез 3 творчески формации – танцов клуб „Задявка“, хор на запасното войнство „Хан Аспарух“ и СНЦ „Кан Крум Страшний“.

Организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, пенсионирани военнослужещи от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.

Намира се на ул. „Адам Мицкевич“ № 2.

Галерия:

   

   

 

 Article | by Dr. Radut