Jump to Navigation

Информация за дейността

Чрез социалните кухни към Министерството на отбраната се предоставя безплатен обяд през работните дни от седмицата на:

- пенсионирани военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

- ветерани от войните;

- военноинвалиди;

- военнопострадали;

- български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Р. България извън територията на страната.

Право да ползват социалните кухни към МО имат изброените лица, ако отговарят на някое от следните условия:

- месечният им доход да е по-нисък от определената минимална работна заплата за страната, което се доказва с официален документ, издаден от Националния осигурителен институт – относно размера на пенсията, или друг официален документ и декларация по образец – Приложение № 2, утвърдена от изпълнителния директор на Агенцията за липса на допълнителни доходи, по смисъла на § 1, ал. 1, т. 9 и т. 10 от допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане;

- да са с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, удостоверено от експертно решение на ТЕЛК, и да не са в съжителство с други лица, способни да се грижат за тях, като последното обстоятелство се удостоверява с декларация по образец – Приложение № 3; месечният доход на тези лица следва да е по-нисък от размера на определената минимална работна заплата за страната, увеличен с коефициент 1,2, което се доказва с официален документ, издаден от Националния осигурителен институт – относно размера на пенсията, или друг официален документ, и декларацията – Приложение № 2.

Лицата, които желаят да ползват социалните кухни на всяко тримесечие до 20 число на месеца, предхождащ периода на хранене, подават заявление по образец – Приложение № 1 до ръководителя на съответното териториално звено на Агенцията (Териториална дирекция – София, Териториална дирекция – Пловдив, Териториална дирекция – Бургас, Териториална дирекция - Варна) лично или чрез ръководствата на военно-патриотичните съюзи, като прилагат и следните документи:

1. копие на документ, легитимиращ лицето като правоимащо по смисъла на чл. 24, т. 1 – 4 от Наредба № Н-4/18.04.2024 г. (копие на удостоверение за ветеран от войните, копие от книжка за военноинвалид или военнопострадал, копие от военно-отчетна книжка за пенсионираните военнослужещи и др.);

2. копие на документ, легитимиращ лицето като правоимащо по смисъла на чл. 24, т. 5 от Наредба № Н-4/18.04.2024 г. (удостоверение издадено от Държавния военноисторически архив – В. Търново (за мисии в Камбоджа) или от оперативен архив на Българската армия и др.);

3. копие на актуално удостоверение от Националния осигурителен институт (НОИ), удостоверяващо статута и размера на получаваната пенсия;

4. копие на Експертно решение на ТЕЛК, в случаите по чл. 25, т. 2;

5. за лицата по чл. 24, т. 5 служебна бележка от местоработата за получено брутно средномесечно трудово възнаграждение за 3-те календарни месеца преди началния месец на ползване на услугата, в случаите когато то е до размера по чл. 25, т. 1;

6. за безработни лица по чл. 24, т. 5 служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда“ при безработни лица;

7. декларация за липса на допълнителни доходи по образец – Приложение № 2;

8. декларация за съжителство или липса на такова, по образец – Приложение № 3;

9. декларация за съгласие за съхранение и обработка на лични данни образец 1 – достъпен на сайта на Агенцията в раздел – Защита на личните данни;

При заболяване на правоимащо лице, същото може да получи полагащата му се храна в подходяща посуда чрез негови близки, посочени в декларация по образец – Приложение № 4.

Образци:

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Социални кухни:

Пловдив – бул. “Цар Борис ІІІ  Освободител“ №125;

Стара Загора – ул. “Армейска” № 16;

Карлово – пл. “20-ти юли” № 12;

Асеновград – ул. “Железарска” № 6;

София – бул. “Цариградско шосе” № 111;

Дупница – ул. “Охрид” № 3;

Кюстендил – ул. „Проф. Асен Василев“, ресторант „Боркс“, до бл. 77;

Ботевград– ул. „България“ № 4;

Благоевград – ул. “Ал. Стамболийски” № 30;

Банско – ул. “Цар Симеон” № 57;

Чирпан – ул. „Георги Димитров“ № 59;

Шумен – ул. “Херсон” № 2;

Пазарджик – ул. „Княз Александър Батенберг“ № 3;

Казанлък – ул. „Розова долина“ № 7;

Плевен – ул. “Дойран” № 77;

Ловеч – бул. „България“ № 41;

Лом – ул. “Дунавска” № 20;

Варна – ул. „Владислав Варненчик“ № 2, помещение на ВМК – Варна;

Сливен – ул. “Хаджи Димитър” № 31;

Хасково – ул. “Съединение” № 44;

Русе – ул. “Гурко” № 10;

В. Търново – пл. “Майка България” № 1;

Айтос – ул. “Христо Ботев” № 7;

Видин – ул. “Баба Вида" № 15";

Ямбол – Градски парк, ресторант "Златен рог";

Бургас – ул. “Христо Ботев” № 30, Военен клуб - Бургас;Article | by Dr. Radut