Jump to Navigation

Информация за дейността

Чрез социалните кухни към Министерството на отбраната се предоставя безплатен обяд през работната седмица на пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали с принос към отбраната на страната.

Право да ползват социалните кухни към Министерството на отбраната имат изброените лица, ако отговарят на някое от следните условия:

1. месечният им доход да е по-нисък от 370 лв., което се доказва с официален документ, издаден от Националния осигурителен институт – относно размера на пенсията и декларация  – Приложение №1, за липса на допълнителни доходи по смисъла на § 1, ал. 1, т. 9 и т. 10 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, в т. ч. от наеми, лихви, възнаграждения по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията;

2. да са с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, удостоверено от експертно решение на ТЕЛК, и да не са в съжителство с други лица, способни да се грижат за тях, като последното обстоятелство се удостоверява с декларация по образец – Приложение №2, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията.

Приложение №3

Приложение №4

 

1. Социални кухни, чиято дейност се осъществява от военни формирования:

 

      Пловдив – бул. “Цар Борис ІІІ  Освободител“ №125;

      Стара Загора – ул. “Христо Ботев” № 74;

      Карлово – пл. “20-ти юли” № 12;

      Асеновград – ул. “Железарска” № 6;

 

2. Социални кухни, чиято дейност се осъществява от външни изпълнители, избрани по Закона за обществените поръчки:

 

София – бул. “Цариградско шосе” № 111

Дупница – ул. “Охрид” № 3

Кюстендил – ул. “Гладстон" № 2

Ботевград– ул. „Хан Аспарух“ № 2

Благоевград – ул. “Ал. Стамболийски” № 30

Банско – ул. “Цар Симеон” № 57

Чирпан – ул. „Братя Даскалови“ № 50

      Шумен – ул. “Херсон” № 2;

Пазарджик – ул. „Виделина“ № 10

Казанлък – ул. „Розова долина“ № 7

Плевен – ул. “Дойран” № 77

Ловеч – бул. „България“ № 41

Лом – ул. “Славянска” № 3

      Варна – бул. “Приморски” № 47;

      Сливен – бул. “Г. Данчев” № 1;

      Хасково – ул. “Съединение” № 49;

Русе – ул. “Николай Здравков” № 4

В. Търново – ул. “Бачо Киро” № 2

Айтос – ул. “Христо Ботев” № 7

Видин – ул. “Пазарска" № 2, ресторант "Монтесито"

Ямбол – Градски парк, ресторант "Златен рог"

Бургас – ул. “Христо Ботев” № 48, Военен клуб - БургасArticle | by Dr. Radut