Jump to Navigation

22.05.2020 г.

20.05.2020 г.

18.05.2020 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Обследване, изготвяне на технологични скици и работни чертежи, изграждане и изготвяне на екзекутивна документация на електрическите инсталации във ВМК - Варна“ Документация

15.05.2020 г.

Заповед № 474/15.05.2020 г. относно цялостно и/или частично освобождаване от заплащане на месечни наемни вноски на наематели на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение, за периода до неговата отмяна

Заповед № 476/15.05.2020 г. относно реда и начина на организиране на работата в местата за настаняване, военните клубове и представителните обекти на МО, предоставени в управление на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", във връзка с Решение № 325/14.05.2020 г. на Министерски съвет за обявяване на извънредна епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки на територията на страната за периода от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.


ВАЖНО!

Съгласно Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020г., Заповед № РД-01-263/14.05.2020г. на министъра на здравеопазването и Указанията за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България, утвърдени от министъра на туризма и във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки на територията на страната за периода от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.,

Считано от 18.05.2020 г. се възстановява дейността в местата за настаняване към военните клубове, предоставени за управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/, при стриктно спазване на „Указанията за функциониране на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения“, утвърдени от министъра на туризма, Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020г. и Заповед № РД-01-263/14.05.2020г. на министъра на здравеопазването.

Считано от 18.05.2020 г. се възобновява изпълнението по договорите и споразуменията за обслужване на всички социални кухни към Министерство на отбраната.

Считано от 26.05.2020 г. се възстановява дейността на целогодишно работещите хотели – хотел „Шипка”, хотел „Флагман”, хотел „Хармония” и хотел „Рибарица”, при стриктно спазване на Указания за функциониране на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България, утвърдени от министъра на туризма, Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020г. и Заповед № РД-01-263/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването.

За периода до 26.05.2020 г. се допуска единствено настаняване на командировани лица от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Същите ще се настаняват след предоставяне на съответната командировъчна заповед.

Съгласно Заповед № ОХ-1121/17.12.2019 г. на министъра на отбраната относно определяне на смени за почивка за сезон „ЛЯТО 2020” във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” от 01.06.2020 г. ще се открие летния сезон, при стриктно спазване на Указания за функциониране на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България, утвърдени от министъра на туризма, Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020г. и Заповед № РД-01-263/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването.

На основание т. 4 от Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват посещенията на децата в детските ясли и детски градини до 14.06.2020 г.

14.05.2020 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ЦЕНТРАЛЕН ВОЕНЕН КЛУБ, С АДРЕС: ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“, № 7“ Образци

11.05.2020 г.

05.05.2020 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА TEMPEST КОМПЮТЪРНА И ОФИС ТЕХНИКА“ Документация

29.04.2020 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“, № 9“ Образци

28.04.2020 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА КОПИРНА ХАРТИЯ А4, А3, ДИЗАЙНЕРСКА ХАРТИЯ А4, ПОЩЕНСКИ ПЛИКОВЕ И СЕРТИФИКАТНА ХАРТИЯ А4“, ЗА НУЖДИТЕ НА ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ Образци

15.04.2020 г.

Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за обществено здраве и заповед на министъра на отбраната № ОХ-254 /17.03.2020 г. относно въвеждане на противоепидемични мерки за недопускане разпространението на коронавирус COVID-19, противодействие и превенция сред военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, изменена и допълнена със заповед на министъра на отбраната № ОХ-308/07.04.2020 г., служителите на отдел „Почивно дело в страната и чужбина“ ще извършват информационно и административно обслужване на граждани по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) до 13.05.2020 г.

Документи да се подават на имейл, както следва:

За Почивно дело в страната:

pochivkimo@gmail.com

Телефон за връзка от 9.00 до 17.30 часа

02/ 92 21705;.2/92 21757; 02/92 21759; 0884178740, 0884215006;

Факс: 02/ 952 2174

За Почивки в чужбина:

militaryclubsbg@gmail.com

Телефон за връзка от 9.00 до 17.30 часа

02/ 92 21765; 0882935580; Факс: 02/ 92 21576”


Възстановяването на заплатените суми по резервациите за периода от 16.03.2020 г. до 13.05.2020 г. се извършва на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите.

На лицата, прекратили престоя си от 13.03.2020 г. и тези, които не са се настанили в периода от 13.03.2020 г. до 15.03.2020 г., ще се извършва възстановяване на платените суми на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗД, съгласно заповед № 290/16.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”.

За да бъдат възстановени заплатените суми е необходимо да се подаде писмено заявление до изпълнителния директор на Агенцията с посочена банкова сметка, приложени карта за почивка /ако е налична/ и платежен документ за извършеното плащане.

Горепосочените документи е необходимо да бъдат изпратени на електронната поща на отдел „Почивно дело в страната и чужбина“: pochivkimo@gmail.com

Предприетите действия от страна на Агенцията са във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки за недопускане разпространението на коронавирус COVID - 19 сред военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.”

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut