Jump to Navigation

Условия и документи за прием

В момента към ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” функционират седем детски градини за децата на военнослужещи и цивилни служители от системата на МО в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Карлово и Казанлък. Максималният капацитет на детските заведения е общо 400 места.

 

Ред и условия за приемане на деца в детските градини

Желаещите да кандидатстват за прием на техните деца в детските градини към МО подават заявление до изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” на адрес гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7, с приложени към него следните документи:

- копие от акт за раждане на детето

- служебна бележка, удостоверяваща месторабота и заемана длъжност (звание на родителя) настойника

- копия от допълнителни документи, съобразно посочените критерии в чл. 13 от Правилника за организацията и дейността на държавните детски градини към МО, в сила от 30.05.2017 г.;

- декларация образец 1 за обработка на лични данни, съгласно Регламент /ЕС/ 2016/679 за защита на личните данни на физическите лица.

Класирането на децата се извършва от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", въз основа на критерии, посочени в Правилника за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към Министерството на отбраната.

Комисията заседава при наличието на свободни места в съответната детска градина и подадени заявления за прием на деца.

След издаване на заповед от изпълнителния директор за класираните деца родителите им подават заявление в агенцията за отказ или потвърждаване на приема.

Заявление за кандидатстване в детските градини може да намерите тук.

Декларация образец 1 за обработка на лични данни, съгласно Регламент /ЕС/ 2016/679 за защита на личните данни на физическите лица може да намерите тук.Article | by Dr. Radut