Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военен клуб – гр. Белене е построен и открит през 1979 година и функционира като такъв и до днес. Разположен е в подблоково пространство на един от военните блокове към гарнизон Белене.

Намира се в централната част на града, на улица „България” № 53.

Организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Културно-художествената дейност се реализира чрез 4 творчески формации – фолклорна група „Дунавска зора“, ученически театрален клуб „Клас А“, литературно-музикален клуб и школа по народни танци.Article | by Dr. Radut