Jump to Navigation

Архив 2014 год.

00515-2014-РР33

Публична покана за извършване на функционален анализ на системите на администрация на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”, съгласно Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и провеждане на съпътстващи дейности и обучение по подобряване на организацията и функционалността на администрацията”.

Реализирането на обществената поръчка се осъществява в рамките на Проект „Оптимизиране структурата и функциите на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”, посредством провеждане на функционален анализ”, Договор № 14-11-10 от 01.09.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос: І „Добро управление”, Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/14/1.1-08. Документация

Отговор на въпрос 1

Протокол от работата на комисията

Договор № 4/03.02.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Извършване на функционален анализ на системите на администрация на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", съгласно Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и провеждане на съпътстващи дейности и обучение по подобряване на организацията и функционалността на администрацията", с идентификационен №:00515-2014-РР33


00515-2014-РР32

Публична покана за доставка на лицензи за цялостен инженеринг на внедряване на софтуерно решение за информационна сигурност и провеждане на съпътстващо обучение, във връзка с изпълнение на договор № 13-31-16 от 14.04.2014 г. „Модернизиране на предоставяните от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ административни услуги и въвеждане на международни стандарти , гарантиращи качественото им предлагане“ по бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08 по ОП ’’Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” Документация

Отговор на въпрос 1

Протокол от работата на комисията

Договор № Б-48/29.04.2015 г. с предмет: "Доставка на лицензи за цялостен инженеринг на внедряване на софтуерно решение за информационна сигурност и провеждане на съпътстващо обучение, във връзка с изпълнение на договор ? 13-31-16 от 14.04.2014 г. "Модернизиране на предоставяните от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" административни услуги и въвеждане на международни стандарти , гарантиращи качественото им предлагане" по бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08 по ОП "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд", сключен с "Тимекс - БГ" ООД

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: “Доставка на лицензи за цялостен инженеринг на внедряване на софтуерно решение за информационна сигурност и провеждане на съпътстващо обучение, във връзка с изпълнение на договор № 13-31-16 от 14.04.2014 г. „Модернизиране на предоставяните от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” административни услуги и въвеждане на международни стандарти, гарантиращи качественото им предлагане” по бюджетна линия BG051РО002/13/3.1-08 по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” , с идентификационен №: 00515-2014-РР32


00515-2014-РР31

Публична покана за поддръжка на геотермална станция, термопомпена станция, вътрешна газова инсталация, отоплителна инсталация и газови съоръжения в обекти, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции Документация

Протокол от работата на комисията

Договор по обособена позиция I , Договор по обособена позиция II

Договор по обособена позиция III , Договор по обособена позиция IV

Договор по обособена позиция V , Договор по обособена позиция VI


00515-2014-РР30

Публична покана за изработване на конкретно (работно) задание и упражняване контрол по изпълнението на онлайн информационни системи за предоставяне на електронни услуги в рамките на проект „Модернизиране на предоставяните от ИА„Военни клубове и почивно дело“ административни услуги и въвеждане на международни стандарти, гарантиращи качественото им предлагане“, по Договор № 13-31-16/14.04.2014 г. за предоставяне на БФП по Оперативна програма “Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Документация

Изпълнението на дейността е във връзка с изпълнението на Договор с рег. № 13-31-16/14.04.2014 г. за предоставяне на БФП по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, за реализирането на проект „Модернизиране на предоставяните от ИА „Военни клубове и почивно дело“ административни услуги и въвеждане на международни стандарти, гарантиращи качественото им предлагане“.

Отговор на въпрос 1

Протокол от работата на комисията

Възстановяване на гаранции за изпълнение

Договор Б-23/29.01.2015 г.


00515-2014-РР29

Публична покана за провеждане на специализирано двумодулно обучение (двудневно) за служители във военните клубове на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“. Документация

Реализирането на обществената поръчка се осъществява в рамките на проект 14-22-13/25.09.2014 г. „Подобряване на професионалната компетентност на служителите от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията“, финансиран по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Отговор на въпрос 1

Протокол от работата на комисията

Договор № 1/20.01.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Провеждане на специализирано двумодулно обучение (двудневно) за служители във военните клубове на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" публична покана с № 9716/05.12.2014 г.


00515-2014-РР28

Публична покана за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите за МПС-та, собственост на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", посочени в списък - Приложение № 1;

Обособена позиция № 2: Застраховка “Злополука” на местата в МПС за МПС-та, собственост на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", посочени в списък - Приложение № 2;

Обособена позиция № 3: Застраховка на сгради и съоръжения, ползвани и управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, посочени в списък – Приложение № 3. Документация

Отговор на въпрос 1

Протокол от работата на комисията

Договор № Б-64/29.12.2014 г.

Договор № Б-65/29.12.2014 г.

Договор № Б-66/29.12.2014 г.


00515-2014-РР27

Публична покана за доставка на пътнически микробус за нуждите на ИА „Военни клубове и военно –почивно дело” Документация

Протокол от работата на комисията

Договор № Б-59/18.12.2014. г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на пътнически микробус за нуждите на ИА „Военни клубове и военно –почивно дело”, с идентификационен №: 00515-2014-РР27


00515-2014-РР26

Публична покана за едногодишна абонаментна поддръжка на специализираните софтуерни продукти за нуждите на дирекция "Финанси", ИА “Военни клубове и военно – почивно дело”. Документация


00515-2014-РР25

Публична покана за извършване на ремонтни дейности на сградата на резиденция "Лозенец" в гр. София, за отстраняване на щети, нанесени от градушка. Документация

Протокол от работата на комисията

Договор Б-62/22.12.2014 г.


00515-2014-РР24

Публична покана за извършване на ремонтни дейности на сградата на Централен военен клуб в гр. София, за отстраняване на щети, нанесени от градушка. Документация

Протокол от работата на комисията


00515-2014-РР23

Публична покана за извършване на аварийно проектиране и изграждане на нова оградана Военен клуб в гр. Русе. Документация

Писмени разяснения по поставен въпрос

Протокол от работата на комисията

Договор № Б-57/11.12.2014 г.


00515-2014-РР22

Публична покана за извършване на ремонтни строително-монтажни работи на покрит басейн във Военно-почивен комплекс "Рибарица" в с. Рибарица,общ. Тетевен. Документация

Протокол от работата на комисията

Договор № Б-54/28.11.2014 г.


00515-2014-РР21

Публична покана за абонаментно сервизно обслужване и ремонт (при необходимост) на автомобилната техника на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” Документация.

Протокол от работата на комисията

Договор Б-50/06.11.2014 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Абонаментно сервизно обслужване и ремонт (при необходимост) на автомобилната техника на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", с идентификационен №: 00515-2014-РР21


00515-2014-РР20

Публична покана за извършване на спешни ремонтни строително-монтажни работи на тераса и сутерен в сградата на Военен клуб – гр. Плевен Документация.

Протокол от работата на комисията

Договор Б-51/19.11.2014 г.


00515-2014-РР19

Публична покана за извършване на авариен ремонт на пречиствателна станция към хотел „Олимп” в к.к. Боровец Документация.

Протокол от работата на комисията

Договор Б-45/22.10.2014 г.


00515-2014-РР18

Публична покана за извършване на неотложни ремонтни строително - монтажни работи в сградата на хотел „Олимп”, к.к. Боровец Документация.

Протокол от работата на комисията

Договор Б-44/20.10.2014 г.


00515-2014-РР17

Публична покана за извършване на неотложни ремонтни строително-монтажни работи във Военно-почивен дом "Боровец", к.к. Боровец Документация.

Протокол от работата на комисията

Договор Б-49/06.11.2014 г.


00515-2014-РР16

Публична покана за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции. Документация.

Протокол от работата на комисията

Договор Б-47/31.10.2014 г.

Договор Б-48/05.10.2014 г.

Договор № Б-60/18.12.2014 г.


00515-2014-РР15

Публична покана за извършване на аварийни строително-монтажни работи по покрива, фасадата и в част от помещенията на ВК - Видин Документация.

Протокол от работата на комисията


00515-2014-РР14

Публична покана за ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуските за нощуващите гости в хотел “Шипка” Документация.

Протокол от работата на комисията


00515-2014-РР13

Публична покана за извършване на спешни ремонтни строително-монтажни работи на сградата на ОДЗ „Младост”, гр. София Документация.

Лице за оглед на обекта: Катя Капанова - директор на ОДЗ "Младост" тел. 0892 606 919

Протокол от работата на комисията


00515-2014-РР12

Публична покана за извършване на авариен ремонт на прилежащия терен около хотел “Шипка” – гр. София. Документация.

Лице за оглед на обекта: Васил Тонков - главен специалист в сектор "Почивно дело" в отдел "Военно-почивно дело" - гр. София, тел. 0892 606 715

Протокол от работата на комисията


00515-2014-РР11

Публична покана за извършване на авариен ремонт в сградата на ДЦДГ „Средец” - гр. София. Документация.

Протокол от комисия за разглеждане и оценка на оферти


00515-2014-РР10

Публична покана за консултантска услуга по разработване и внедряване на Системи за управление и провеждане на съпътстващо обучение във връзка с изпълнение на договор № 13-31-16 от 14.04.2014 г. „Модернизиране на предоставяните от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ административни услуги и въвеждане на международни стандарти , гарантиращи качественото им предлагане по бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08 по ОП ’’Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Документация.

Протокол от работата на комисията

Договор № Б-61/18.12.2014 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Консултантска услуга по разработване и внедряване на Системи за управление и провеждане на съпътстващо обучение във връзка с изпълнение на договор № 13-31-16 от 14.04.2014 г. „Модернизиране на предоставяните от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ административни услуги и въвеждане на международни стандарти , гарантиращи качественото им предлагане по бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08 по ОП ’’Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, с идентификационен №: 00515-2014-РР10


00515-2014-РР09

Публична покана за доставки по заявки на хигиенни, почистващи, санитарни материали и консумативи за нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно- почивно дело" Документация


00515-2014-РР08

Публична покана за доставка на канцеларски материали, копирна хартия и други артикули по каталог за нуждите на ИА “Военни клубове и военно- почивно дело” Документация

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодични доставки по заявки на канцеларски материали, копирна хартия и други артикули по каталог за нуждите на ИА “ВКВПД” с идентификационен №: 00515-2014-РР08


00515-2014-РР07

Публична покана за абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции ”, както следва:

1-ва обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. София: хотел „Олимп”, к.к Боровец; ЦДГ "Слава", гр. София;

2-ра обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. Пловдив: хотел „Хармония”, к.к. Пампорово;

3-та обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. Бургас: ВПД „Несебър”, гр. Бургас; ВПД „Сарафово”, кв. Сарафово, гр. Бургас; ВПД „Созопол”, гр. Созопол;

4-та обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. Варна: хотел „Флагман”, к.к „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна; Документация

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: „Абонаметна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА „ВКВПД” по обособени позиции”, с идентификационен №: 00515-2014-РР07


00515-2014-РР06

Публична покана за осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”, както следва:

1-ва обособена позиция: Отдел „ВПД” - гр. Варна – открит плувен басейн и малък лечебен басейн в Хотел „Флагман” – к. к. „Св.Св. Константин и Елена”, гр. Варна;

2-ра обособена позиция: Отдел „ВПД” - гр. Бургас – открити плувни басейни – 3 броя, детски басейни – 3 броя във Военно- почивни домове „Созопол” – гр. Созопол, ул. „Проф. Иван Венедиков” № 6, „Несебър” – гр. Несебър, кв. „Черно море”;„Сарафово” – гр. Бургас, кв. Сарафово, 100 метра плажна ивица във Военно-почивен дом „Сарафово” и 100 метра плажна ивица къмпинг „Чайка”, гр. Обзор. Документация

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Oсигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" по обособени позиции", с идентификационен № 00515-2014-РР06

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Oсигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" по обособени позиции", с идентификационен № 00515-2014-РР06


00515-2014-РР05

Публична покана за транспортно осигуряване за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции, както следва:

1-ва обособена позиция: Ежедневен автобусен превоз на служители от местоживеене до месторабота и обратно в отдел “ВПД”- гр. Варна за сезон “Лято”;

2-ра обособена позиция: Ежедневен автобусен превоз на служители от местоживеене до месторабота и обратно в отдел “ ВПД” - гр. Бургас за сезон “Лято”. Документация


00515-2014-РР04

Публична покана за изготвяне при необходимост на експертни оценки / доклади за пазарни наемни стойности на обособени части от имоти , управлявани от ИА „ Военни клубове и военно - почивно дело ”. Документация


00515-2014-РР03

Публична покана за доставка на дозиращи устройства за хигиенни консумативи за военно- почивните домове и хотели, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”.Документация


00515-2014-РР02

Публична покана за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Застраховка “Каско” на МПС-та, собственост на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, посочени в списък – Приложение № 1;

Обособена позиция № 2: Застраховка “Злополука на гости на хотели”, отседнали в хотелите и военно-почивните домове, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”.

Обособена позиция № 3: Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”;

Обособена позиция № 4: Групова застраховка „Злополука” на деца; Обособена позиция № 5: Застраховка „Отговорност на туроператора”.Документация

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договори

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договори


00515-2014-РР01

Публична покана за осигуряване на охрана с помощта на технически системи за сигурност (сигнално-охранителна техника и пожароизвестителни системи) за сгради и имуществото в тях, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, както и техническо обслужване на системите. Документация

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Oхрана с помощта на технически системи за сигурност /сигнално – охранителна техника и пожароизвестителни системи/ за сградата и имущяство в тях, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, както и техническо обслужване на системите”, с идентификационен №: 00515-2014-РР01Article | by Dr. Radut