Jump to Navigation

Заместник-изпълнителен директор

Петър Карамфилов Зарев е роден през 1955 г. в град Брезник, Пернишка област. Завършил ВНВАУ “Георги Димитров" гр.Шумен; Военна академия „Г. С. Раковски“ гр. София; Институт за следдипломна квалификация при УНСС - Мениджмънт, Маркетинг и реклама; СУ "Св. Кл.Охридски“ – доктор по психология.

Член на екип за управление, координатор обучения на Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти" Координатор проект „Разработване на програми и обучения за директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на образованието” № ДО1 – 671/13.11.2008г. по ОП "Развитие на човешките ресурси" Управлява проект „Creative Teachers for Support of Cultural and Social Inclusion of Roma Children at School”, Изпълнителната агенция по Образование, култура и аудиовизия към ЕС, програма "Насърчаване на интеграцията на ромите във и чрез образованието".

Управлява проект: Връзката на професионалното образование и обучение с реалния бизнес, Фондация Америка за България.

Управлява проект: Създаване на специализирана система за управление на учебния процес, предназначена за използване в интерактивна среда LMS /Learning Management System / - платформа за дистанционно обучение СИДО, Световна Банка.

Участва в управлението на проект: „ИКТ и мениджмънт на училищата”, Развитие на лидерски умения за директори, Британски съвет.

Научни публикации:

Научно списание : „Стратегии на образователната и научната политика“ – МОН “Осигуряване на качеството на изпълнение на обученията (в т.ч. Работа в интеркултурна среда) чрез прилагане на изискванията за избор на изпълнители посредством открита процедура по ЗОП”

Научна публикация -“ Етнопсихологически особености на продължаващата квалификация на учителя в съвременните социални реалности", сборник публикации: Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука,

Научна публикация-“Рефлексивная модель учителя для социокультурной компетенции” Матерялы научно практической конференции с международным участтием : Научные достижения и перспективы психологии XXI века Караганды 2015г.

Професионален опит: офицер от Българската армия, маркетингов специалист, началник-отдел и заместник-директор в Национален институт за обучение и квалификация на педагогически специалисти, заместник-директор на училище, хоноруван преподавател в СУ "Св. Кл.Охридски“. Владее английски и руски език.

 Article | by Dr. Radut