Jump to Navigation

Заместник-изпълнителен директор

ЗЛАТОМИР ГИНЧЕВ ГИНЧЕВ

Лична информация, образование, професионален опит

Роден на 21.06.1958 г. в гр. Сливен.

Средното си образование завършва в техникум по механотехника „Н. Е. Жуковски” в гр. Сливен. През 1981 г. завършва ВНВУ „В.Левски”, гр. Велико Търново, специалност „тилови войски – продоволствено и вещево снабдяване” с военна квалификация „тилов офицер” и гражданска специалност „икономика и организация на материално-техническото снабдяване” с квалификация „икономист”.

През 1999 г. завършва ВА „Г.С. Раковски”, гр. София, специалност „командно-щабна, оперативно тактическа- ТИЛ-БА ” с военна квалификация „офицер по управление на оперативно-тактическите формирования ”.

От 1981 г. до 2011 г. работи в структурите на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи – поделение 26620 – гр. Сливен, Управление ВКР, Криминална полиция при РДВР – гр. Пловдив, Служба сигурност „ВП и ВКР” – МО.

През периода на службата си в Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи заема различни изпълнителски и ръководни длъжности и притежава 30 годишен професионален опит в областта на отбраната и сигурността на страната.

В периода м. януари 2004 г. – м. юли 2004 г. участва в състава на ІІ – ри пехотен батальон в Република Ирак – гр. Кербала, като офицер по сигурността на контингента.

Семеен, с две деца.

 

Функции и правомощия

Ръководи, координира и контролира:

• управлението и експлоатацията на имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната и на движимите вещи в тях;

• настаняването на военнослужещи и цивилни служители в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната;

• изготвянето и представянето за обявяване от министъра на отбраната списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министьра на отбраната и Българската армия;

• поддържането на регистьр на сключените договори с наемателите на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната;

• поддържането на регистър на имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната и регистьр на имотите извън жилищния фонд, предоставени в управление на агенцията;

• разпореждането с имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия;

• дейността на представителните обекти на Министерството на отбраната;Article | by Dr. Radut