Jump to Navigation

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Заявление се депозира лично или чрез упълномощен представител:

- на място в Центъра за административно обслужване, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 7, работно време: от 09:00 ч. до 17:30 ч., телефон за контакт: 02/ 92 21 777 (стационарен, на цената на един градски разговор);

- на адрес гр. София, ПК 1000, за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“;

- на факса на Деловодството на ИА ВКВПД – 02/ 981 07 31;

- по електронен път на адрес info@militaryclubs.bg;

- чрез Платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ;

- чрез системата за сигурно електронно връчване;

- чрез Единния портал на ДАЕУ;

- чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Заявление до изпълнителния директор на ИА ВКВПД трябва да съдържа:

• трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

• описание на исканата информация;

• предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

• адреса за кореспонденция със заявителя;

• пълномощно – прилага се, когато заявлението се подава чрез упълномощено лице;

• платежен документ, удостоверяващ плащането на разходите за достъп до обществена информация, съгласно Заповед No ЗМФ-156/11.03.2022 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя, издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г., в сила от 22.03.2022 г.

 

Достъпът до обществена информация е безплатен, но се заплащат разходите по предоставянето й, в съответствие със Заповед № ЗМФ-156 от 11.03.2022 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя, издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г., в сила от 22.03.2022 г. Определени са следните разходи без включен ДДС, според вида на носителя, на който се предоставя информацията:

Вид на носителя

Количество

Норматив за разход

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 МВ

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 GB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 GB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7.93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

Срокът за разглеждане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация е не по-късно от 14 дни след датата на регистрация на заявлението в АИС „е-Документооборот“ на ИА ВКВПД, освен когато е налице основание за удължаване на срока, съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗДОИ.

На основание чл. 40, ал. 1 от ЗДОИ решението за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на заявителя пред съответния административен съд по реда на АПК.

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

- Преглед на информацията – оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър;

- Устна справка;

- Копия на материален носител;

- Копия, предоставени по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от горепосочените форми. Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация са копия, предоставяни по електронен път или интернет адрес, се определят и техническите параметри за запис на информацията. Лицата, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности. Достъпът до обществената информация се предоставя в желаната от заявителя форма, освен в случаите, когато:

- за нея няма техническа възможност;

- свързана е с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;

- води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.

- В посочените случаи достъпът до информацията се предоставя във форма, която се определя от главния секретар, оправомощен с нарочна заповед, а в негово отсъствие – от изпълнителния директор на ИА ВКВПД. При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор заверените документи се изпращат:

- като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка, като заявителят предварително трябва да е декларирал, че пощенските/куриерските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели;

- с международна препоръчана пощенска пратка – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към ИА ВКВПД. Цената за пощенската услуга се заплаща от ИА ВКВПД на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

На основание чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ и заповед на изпълнителния директор № 329/01.04.2022 г., главният секретар на ИА ВКВПД г-жа Мария Москова е упълномощена да подписва решения за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация.

Със заповед на изпълнителния директор № 328/01.04.2022 г. е създадено звено по ЗДОИ в ИА ВКВПД с цел регламентиране на вътрешния контрол и организация по изпълнението на задълженията на Агенцията за предоставяне и публикуване на обществена информация, съгласно изискванията на Закона за обществена информация.

 

Звено по ЗДОИ в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“:

Павлинка Стойнова – старши юрисконсулт в отдел ПО в дирекция АПОЧР, телефон за контакт 02/92 21 707;

Ася Любенова – главен експерт в сектор АО в отдел АОКА в дирекция АПОЧР, телефон за контакт 02/92 21 768;

Кирил Петев – главен експерт в отдел ТОТ в дирекция АПОЧР, телефон за контакт 02/92 21 718;

Татяна Славчева – главен специалист в сектор АО в отдел АОКА в дирекция АПОЧР, телефон за контакт 02/92 21 777.

 

Заявление за достъп до обществена информация


 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2023 г. В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО–ПОЧИВНО ДЕЛО“

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2022 г. В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО–ПОЧИВНО ДЕЛО“

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2021 г. В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО–ПОЧИВНО ДЕЛО“

 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО- ПОЧИВНО ДЕЛО”Article | by Dr. Radut