Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военният клуб в гр. Смолян е построен през 1977 г. и е разположен в стария център на града. През годините Клубът се е утвърдил като средище на културно-възпитателна и военно-патриотична дейност сред военнослужещите, членовете на техните семейства и гражданството от региона. Намира се на бул. „България“ № 77.

Културнo-художествената дейност се реализира чрез 2 творчески формаци – формация „101 алпийски полк“ и клуб по брейк танци.

Организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.Article | by Dr. Radut