Jump to Navigation

Актовете са актуализирани към ДВ, бр. 50 от 23.06.2017 г. За официални се смятат единствено текстовете на нормативните актове, обнародвани в печатното издание на "Държавен вестник".

ЗАКОН за държавната собственост

 

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната

 

Наредба за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия.

 

Наредба No Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне.

 

НАРЕДБА № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната

 

ЗАКОН за управление на етажната собственостArticle | by Dr. Radut