Jump to Navigation

Школи, художествени състави и клубове по интереси

Начинът на организация и функциониране на художествените състави, школите и клубовете по интереси е определен в Наредба №Н-4/18.04.2024 г. за организацията и дейността на военните клубове, социалните кухни и домовете за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди.

1. Във формите и проявите на културно-художествената и патриотично-възпитателната дейност могат да се включат следните категории лица:

1.1. военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, и членовете на техните семейства;

1.2. пенсионирани военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, и членове на техните семейства;

1.3. други физически лица.

2. Изграждат се на принципа на:

2.1. безвъзмездното начало за лицата по т. 1 и т. 2;

2.2. възмездност за лицата по т. 3, като за сезон 2023/2024 г. таксите за участниците са следните:

 

  • За „Териториална дирекция - Варна“
Военен клуб Месечна такса групово обучение Месечна такса индивидуално обучение
ВК Варна 18.00 лв. на човек 30.00 лв. на човек
ВК Русе 18.00 лв. на човек 30.00 лв. на човек
ВК Шумен 12.00 лв. на човек 18.00 лв. на човек
ВК Велико Търново 12.00 лв. на човек 30.00 лв. на човек
ВК Свищов 6.00 лв. на човек 12.00 лв. на човек

 

  • За „Териториална дирекция - Пловдив“
Военен клуб Месечна такса групово обучение Месечна такса индивидуално обучение
ВК Пловдив 30.00 лв. на човек 40.00 лв. на човек
ВК Кърджали 15.00 лв. на човек 20.00 лв. на човек
ВК Стара Загора 20.00 лв. на човек 30.00 лв. на човек
ВК Хасково 15.00 лв. на човек 25.00 лв. на човек
ВК Смолян 15.00 лв. на човек 25.00 лв. на човек
ВК Карлово 15.00 лв. на човек 25.00 лв. на човек
ВК Асеновград 15.00 лв. на човек 20.00 лв. на човек
ВК Пазарджик 20.00 лв. на човек 30.00 лв. на човек
ВК Харманли 10.00 лв. на човек 15.00 лв. на човек
ВК Казанлък 15.00 лв. на човек 20.00 лв. на човек
ВК Чирпан 15.00 лв. на човек 20.00 лв. на човек

 

  • За „Териториална дирекция - Бургас“
Военен клуб Месечна такса групово обучение Месечна такса индивидуално обучение
ВК Бургас 18.00 лв. на човек 30.00 лв. на човек
ВК Айтос 6.00 лв. на човек 12.00 лв. на човек
ВК Сливен 12.00 лв. на човек 23.00 лв. на човек
ВК Ямбол 12.00 лв. на човек 18.00 лв. на човек
ВК Царево 6.00 лв. на човек 19.00 лв. на човек
ВК Созопол 6.00 лв. на човек 12.00 лв. на човек

 

  • За „Териториална дирекция - София“
Военен клуб Месечна такса групово обучение Месечна такса индивидуално обучение
ВК Благоевград 12.00 лв. на човек 23.00 лв. на човек
ВК Кюстендил 12.00 лв. на човек 23.00 лв. на човек
ВК Враца 12.00 лв. на човек 18.00 лв. на човек
ВК Видин 12.00 лв. на човек 18.00 лв. на човек
ВК Ловеч 6.00 лв. на човек 12.00 лв. на човек
ВК Плевен 18.00 лв. на човек 29.00 лв. на човек
ВК Белене 12.00 лв. на човек 23.00 лв. на човек
ВК Ботевград 6.00 лв. на човек 12.00 лв. на човек
ВК Гоце Делчев 12.00 лв. на човек 23.00 лв. на човек
ВК Дупница 12.00 лв. на човек 23.00 лв. на човек
ВК Лом 6.00 лв. на човек 12.00 лв. на човек
ВК Самоков 6.00 лв. на човек 12.00 лв. на човек

*Таксите са с включен ДДС.

Лицата по т. 1.3. заплащат таксите до 6-то число на месеца за предходния месец на определен от директора на съответната териториална дирекция „ТД – София“, „ТД – Варна“, „ТД – Бургас“ и „ТД – Пловдив“ служител или ги превежда алтернативно по транзитна сметка на съответната териториална дирекция.

Военнослужещите и цивилните служители на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, и членовете на техните семейства, както и пенсионираните военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, и членове на техните семейства, удостоверяват статута си на правоимащи, както следва:

1. Акт за раждане (за деца до 18-годишна възраст) – заверено копие „Вярно с оригинала“;

2. Служебна бележка (служебна карта) от местоработата на съответния служител или родител;

3. Военно-отчетна книжка за пенсионираните военнослужещи или Разпореждане за отпускане на пенсия от НОИ – заверено копие „Вярно с оригинала“;

4. Трудова книжка/служебна книжка – за пенсионирани от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия – заверено копие „Вярно с оригинала“;

5. Удостоверение за ветеран от войните – заверено копие „Вярно с оригинала;

6. Книжка за военноинвалид и военнопострадал, и други – заверено копие „Вярно с оригинала“;

7. Удостоверение за настоящ адрес за членове на семейства на пенсионирани военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.

При желание за участие в дадена творческа формация, връзка с ръководители, преподаватели и водещи на школи, художествени състави и клубове по интереси може да се осъществи във всеки военен клуб, чрез съответните служители, отговарящи зa дейността.

Списък на школите, художествените състави и клубове по интереси за сезон 2023/24 г.Article | by Dr. Radut