Jump to Navigation

Школи, художествени състави и клубове по интереси

Начинът на организация и функциониране на художествените състави, школите и клубовете по интереси е определен в Наредба № Н-10 от 18 март 2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерство на отбраната.

1. Във формите и проявите на културно-художествената и патриотично-възпитателната дейност могат да се включат следните категории лица:

1.1. военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, и членовете на техните семейства;

1.2. членове на военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

1.3. други физически лица.

2. Изграждат се на принципа на:

2.1. безвъзмездното начало за лицата по т. 1 и т. 2;

2.2. възмездност за лицата по т. 3, като за сезон 2019/2020 г. таксите за участниците са следните:

 

  • За отдел „ТО – Варна“
Военен клуб Месечна такса групово обучение Месечна такса индивидуално обучение
ВК Варна 15.00 лв. на човек 25.00 лв. на човек
ВК Русе 15.00 лв. на човек 25.00 лв. на човек
ВК Шумен 10.00 лв. на човек 15.00 лв. на човек
ВК Велико Търново 10.00 лв. на човек 25.00 лв. на човек
ВК Свищов 5.00 лв. на човек 10.00 лв. на човек

 

  • за отдел „ТО – Пловдив“
Военен клуб Месечна такса групово обучение Месечна такса индивидуално обучение
ВК Пловдив 25.00 лв. на човек 35.00 лв. на човек
ВК Кърджали 10.00 лв. на човек 15.00 лв. на човек
ВК Стара Загора 15.00 лв. на човек 25.00 лв. на човек
ВК Хасково 10.00 лв. на човек 20.00 лв. на човек
ВК Смолян 10.00 лв. на човек 20.00 лв. на човек
ВК Карлово 10.00 лв. на човек 20.00 лв. на човек
ВК Асеновград 10.00 лв. на човек 12.00 лв. на човек
ВК Пазарджик 15.00 лв. на човек 25.00 лв. на човек
ВК Харманли 5.00 лв. на човек 10.00 лв. на човек
ВК Казанлък 10.00 лв. на човек 15.00 лв. на човек
ВК Чирпан 10.00 лв. на човек 15.00 лв. на човек

 

  • За отдел „ТО – Бургас“
Военен клуб Месечна такса групово обучение Месечна такса индивидуално обучение
ВК Бургас 15.00 лв. на човек 25.00 лв. на човек
ВК Айтос 5.00 лв. на човек 10.00 лв. на човек
ВК Сливен 10.00 лв. на човек 20.00 лв. на човек
ВК Ямбол 10.00 лв. на човек 15.00 лв. на човек
ВК Царево 5.00 лв. на човек 16.00 лв. на човек
ВК Созопол 5.00 лв. на човек 10.00 лв. на човек

 

  • за отдел „ТО – София“
Военен клуб Месечна такса групово обучение Месечна такса индивидуално обучение
ВК Благоевград 10.00 лв. на човек 20.00 лв. на човек
ВК Кюстендил 10.00 лв. на човек 20.00 лв. на човек
ВК Враца 10.00 лв. на човек 15.00 лв. на човек
ВК Видин 10.00 лв. на човек 15.00 лв. на човек
ВК Ловеч 5.00 лв. на човек 10.00 лв. на човек
ВК Плевен 15.00 лв. на човек 25.00 лв. на човек
ВК Белене 10.00 лв. на човек 20.00 лв. на човек
ВК Ботевград 5.00 лв. на човек 10.00 лв. на човек
ВК Гоце Делчев 10.00 лв. на човек 20.00 лв. на човек
ВК Дупница 10.00 лв. на човек 20.00 лв. на човек
ВК Лом 5.00 лв. на човек 10.00 лв. на човек
ВК Самоков 5.00 лв. на човек 10.00 лв. на човек

*Таксите са с включен ДДС.

Лицата по т. 1.3. заплащат таксите до 6-то число на месеца за предходния месец на определен от началника на съответния отдел „ТО – София“, „ТО – Варна“, „ТО – Бургас“ и „ТО – Пловдив“ служител или ги превежда алтернативно по транзитна сметка на съответния отдел.

Военнослужещи и цивилни служители на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства, както и членове на военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, следва да удостоверят статута си на правоимащи, както следва:

1. акт за раждане (за деца до 18-годишна възраст);

2. служебна бележка (служебна карта) от местоработата, а за деца до 18-годишна възраст – служебна бележка (служебна карта) на родителя;

3. членска карта за членовете на военно-патриотичните съюзи;

4. документ, легитимиращ принадлежността към неправителствена организация със сфера на дейност в сигурността и отбраната/сдружение на военнослужещ.

 

При желание за участие в дадена творческа формация, връзка с ръководители-преподаватели и водещи на школи, художествени състави и клубове по интереси може да се осъществи във всеки военен клуб, чрез съответните служители, отговарящи зa дейността.

ШКОЛИ, ХУДОЖЕСТВЕНИ СЪСТАВИ И КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ ВЪВ ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ЗА ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН 2019/2020 ГОДИНАArticle | by Dr. Radut