Jump to Navigation

Харта на клиента

ХАРТА НА КЛИЕНТА НА ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО–ПОЧИВНО ДЕЛО“

Цел на хартата

Служителите на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” ще се ръководят от настоящата Харта на клиента, за да предоставят висока професионална етика и възможно най-доброто административно обслужване, което се очаква от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”.

Хартата на клиента не е нормативен документ и не създава правно обвързани права и задължения, но съдържа писмено изразена воля и желание за сътрудничество с всички наши клиенти. Съвместната ни работа е с визия за коректно отношение, взаимно уважение, бързи и лесни за достъп услуги.

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, юридическо лице на бюджетна издръжка, със седалище в гр. София, бул. „Цар Освободител” № 7.

Приемното време на изпълнителния директор за изслушване на предложения или сигнали на граждани и представители на организации се оповестява в Центъра за административно обслужване и на страницата на Агенцията в интернет.

Устройственият правилник на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” определя дейността, структурата, организацията на работа и числеността на Агенцията.

 

Какви принципи ще спазваме при предоставяне на административни услуги

 

Административното обслужване се осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията и в Административнопроцесуалния кодекс.

Цел и стремеж на Агенцията по отношение на административното обслужване са:

- равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване;

- бързо и ефективно обслужване;

- различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях;

- любезно и отзивчиво отношение на служителите;

- обслужване на всички потребители без дискриминация;

- защита на личната информация;

- максимален резултат и качество на обслужването при минимален разход на финансови и човешки ресурси;

- улесняване достъпа до услуги на всеки клиент чрез разширяване каналите за комуникация и осигуряване на възможност за избор при получаването им.

В сградата на Агенцията е създаден Център за административно обслужване, в който служител на Агенцията ще Ви предостави ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за всички предоставяни административни услуги, за движението на подадените от Вас заявления, за различните комуникационни средства и начини, които може да използвате за достъп до администрацията.

Отговорности

Отговорностите на служителите на Агенцията към клиентите, включително и при предоставяне на услуги, са регламентирани в Етичния кодекс на служителите в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” и те са:

• Да се отнасят с внимание и уважение към клиента, да зачитат личното достойнство;

• Да бъдат честни и отзивчиви;

• Да работят професионално;

• Да предприемат всички необходими действия за качествено и точно предоставяне на услугите;

• Да се стремят към създаване на благоприятна обстановка при обслужването на потребителите на административни услуги;

• При възникване на проблем, да уведомят клиента своевременно за причините, довели до това, и за очаквания краен срок, в който съответната услуга ще може да бъде получена;

• Да спазват конфиденциалност относно всички запитвания, сигнали и жалби на всеки потребител на административни услуги, предоставяни от Агенцията;

• Да спазват принципа за равнопоставеност на клиентите на административни услуги;

• Да носят отличителен знак, съдържащ данни за имената, длъжността, администрацията и звеното, към които принадлежат;

• Да се представят със собствено и фамилно име при водене на телефонни разговори.

Вашите отговорности към служителите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”:

• Да се отнасяте към служителите с уважение. Няма да бъде проявявана търпимост към обиди, заплахи или каквито и да било действия на физическа саморазправа, насочени срещу служителите. Ако се държите буйно или заплашително, можем учтиво да Ви помолим да напуснете сградата на Агенцията;

• Да бъдете внимателни и любезни към останалите клиенти;

• Да бъдете точни на уговорените срещи;

• Да предоставяте своевременно пълна и точна информация;

• Да предоставяте допълнителна информация, когато Ви е изискана такава;

• При промяна на обстоятелства, касаещи Вас или друго лице, да уведомявате своевременно за това.

Общи отговорности:

• За да има приятна атмосфера, са необходими взаимно уважение, внимание и търпение.

 

Ползи за клиента

• Облекчаване на дългите процедури;

• Намаляване на разходите на средства и време, необходими за извършването на административните услуги от Агенцията;

• Премахване на възможните корупционни практики;

• Създаване на приятна и делова обстановка за потребителите на административни услуги, предоставяни от Агенцията.

Услуги, които предлагаме

• Административните услуги, предоставяни от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, вписани в Административния регистър, поддържан от администрацията на Министерския съвет, са както следва:

Предоставяне на достъп до обществена информация;

Издаване на удостоверение за осигурителен доход УП-2;

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж УП-3;

Други услуги, предоставяни от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“:

• Предоставяне на информационни услуги за възможностите за ползване на военно-почивните домове и хотели, управлявани от Агенцията;

• Предоставяне на информационни услуги за почивки в чужбина;

• Приемане на заявления и документи за ползване на социална услуга – настаняване в Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди;

• Приемане на Заявление за кандидатстване в детските градини към Министерството на отбраната;

• Приемане на заявления за ползване на залите в Централен военен клуб;

• Приемане на заявления за провеждане на мероприятия в резиденция „Лозенец”;

• Приемане на заявления за ползване залите във военните клубове в страната;

• Предоставяне на информация за възможностите за участие в школите, художествените състави и клубове по интереси, които се реализират във военните клубове;

• Предоставяне на информация за социалните кухни към Министерството на отбраната;

• Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно-правен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга;

• Изготвяне на заверени копия и преписи от архивирани документи.

Информация за административните услуги

Списък на административните услуги, предоставяни от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, може да намерите на информационните табла, поставени на входа на сградата на Агенцията на адрес гр. София, бул. „Цар Освободител” № 7.

 

Контакти

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” предоставя следните възможности за връзка:

• Пощенски адрес: Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”, гр. София, п.к. 1000, бул. „Цар Освободител” № 7.

• Отговор на телефонни обаждания: Когато искате да се свържете с ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, можете да се обадите между 09:00 и 17:30 часа от понеделник до петък на телефонни номера 02/ 92 21 777 и 02/ 92 21 713.

• Факс номер: 02/ 953 33 74; 02/ 981 07 31

Заявленията/исканията, сигналите и предложенията, жалбите по повод осъществяване на административно обслужване и приложенията към тях могат да се подават и по електронен път чрез:

• Електронен адрес: info@militaryclubs.bg.

• Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ)

Писмата, получени на електронния адрес, се регистрират по реда на постъпването им в рамките на установеното работно време, а документите, получени в извънработно време, се регистрират в първия следващ работен ден.

В сградата на Агенцията е създаден Център за информационно и административно обслужване на граждани, в който служител на Агенцията ще Ви предостави ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за всички предоставяни административни услуги, за движението на подадените от Вас заявления, за различните комуникационни средства и начини, които може да използвате за достъп до администрацията. Центърът приема граждани всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа без прекъсване.

Съгласно чл.10, ал.4 от Наредбата за административното обслужване в случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

• Адреси на териториалните дирекции на Агенцията:

ТД - София - гр.София 1606, бул. „Тотлебен” № 34 А;

ТД - Пловдив - гр. Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Иван Вазов” № 2;

ТД - Бургас - гр. Бургас – гр. Бургас 8000, бул. „Христо Ботев” № 48;

ТД - Варна - гр.Варна – гр. Варна 9000, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, хотел „Адмирал”, административна сграда.

Когато ви пишем

Когато Ви пишем, ние се стремим всички писма, изпратени от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”:

• Да са съставени на ясен и разбираем език;

• Да Ви уведомяват ясно, когато е необходимо да направите нещо допълнително;

• Да Ви дават необходимата информация.

 

Ако имате оплакване

Когато смятате, че има проблеми в административното обслужване в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, очакваме да ни информирате за това писмено - по пощата, по факса, на електронния адрес на Агенцията или чрез Системата за сигурно електронно връчване, за да можем да отстраним евентуални нередности и пропуски. Процедурата за подаване на оплаквания е лесна и ни помага да се уверим, че предоставяме еднаква и достъпна за всеки услуга.

Анонимни оплаквания и сигнали не подлежат на разглеждане!

 

Периодично ще се допитваме до вас как оценявате нашите услуги

 

Ще разговаряме и ще се вслушваме в клиентите, ще предприемаме действия в отговор на техните съвети и препоръки. За целта можете да изразите писмено Вашето мнение или коментар за организацията на административното обслужване в Агенцията и предложенията Ви за подобряването му чрез приложената Анкета на имейл адрес info@militaryclubs.bg , чрез Системата за сигурно електронно връчване или в кутията, поставена в Центъра за административно обслужване.

 

Нормативна уредба

Нормативна уредба, на която се позоваваме при административното обслужване и работата с предложения и сигнали на граждани:

• Административно-процесуален кодекс;

• Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България;

• Закон за администрацията;

• Наредба за административното обслужване;

• Устройствен правилник на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”;

• Наредба № Н-9/18.03.2011 г. за военно-почивното дело;

• Наредба № Н-10/18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната;

• Правила за организация и функциониране на социални кухни към МО;

• Правилник за условията и реда за настаняване и ползване на услугите на Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди, с. Орешак към ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”;

• Правилник за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към МО;

• Наредба № Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне;

• Наредба за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия.

 

Допълнителна информация за Хартата

 

Хартата е актуализирана със Заповед № 439/24.04.2020 г. на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” и е публикувана на Интернет страницата на Агенцията.

Хартата ще бъде своевременно изменяна и допълвана, за да отговаря на променящите се потребности на гражданите.Article | by Dr. Radut