Jump to Navigation

Архив 2014 г.

00515-2014-0015

Доставка на природен газ за нуждите на хотел "Олимп" и ВПД "Боровец", к.к. Боровец

Решение

Договор Б-63/22.12.2014 г.


00515-2014-0014

Приготвяне и доставка на храна за ежедневно хранене на деца в ЦДГ и ОДЗ, управлявани от ИА „ВКВПД“ по обособени позиции.

Документация

Обявление

Решение

Отговор на въпрос 1

Протокол №1 за отваряне на оферти

Писмо относно отваряне на ценови оферти

Решение за прекратяване на II-ра обособена позиция

ПРОТОКОЛ № 2 за разглеждане на допълнително постъпилите документи

Решение за класиране и определяне на изпълнител

Освобождаване на гаранции за участие

Договор Б-44/21.03.2015 г.

Договор Б-45/01.04.2015 г.

Допълнително споразумение към договор Б-45/01.04.2015 г.

Договор Б-46/01.04.2015 г.

Допълнително споразумение към договор Б-46/01.04.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор, сключен в резултат на обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и доставка на храна за ежедневно хранене на деца в ЦДГ и ОДЗ, управлявани от ИА "ВКВПД", по обособени позиции" с идентификационен № 00515-2014-0014"

Информация за освобождаване на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Приготвяне и доставка на храна за ежедневно хранене на деца в ЦДГ и ОДЗ, управлявани от ИА "ВКВПД", по обособени позиции" с идентификационен № 00515-2014-0014"

Обявление за приключване на договор


00515-2014-0013

Обслужване на социална кухня към Министерството на отбраната в гр. Пазарджик

Документация

Обявление

Решение

Протокол от работата на комисията

Протокол No. 2 от работата на комисията

Писмо относно отваряне на ценови оферти

Решение за определяне на изпълнител

Договор Б-33/24.02.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за участие на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната - за гр.Пазарджик", договор № Б-33/24.02.2015 г., с идентификационен № 00515-2014-0013

Информация за изпълнението на договор Б-33/24.02.2015 г.


00515-2014-0012

Доставка на хранителни продукти и напитки на едро за нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” Документация

Обявление

Решение

Отговор на въпрос 1

Отговор на въпрос 2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ

Уведомление за спиране на процедурата

Отговор на въпрос 3

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ


00515-2014-0011

Събиране, пране, дезинфекция, гладене, опаковане и транспорт на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеяла, покривки, килими и други” за обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело” по обособени позиции. Документация

Обявление

Решение

Отговор на въпрос 1

ПРОТОКОЛ № 1 за отваряне на оферти

ПРОТОКОЛ № 2 за разглеждане на допълнително постъпилите от участниците документи

Писмо относно отваряне на плик № 3 “Предлагана цена”

Протокол №3 за отваряне на ценови предложения на участниците

Решение на изпълнителния директор на ИА "ВК и ВПД" за класиране на участниците

Договор по обособена позиция I , Договор по обособена позиция II

Договор по обособена позиция III , Договор по обособена позиция IV

Договор по обособена позиция V , Договор по обособена позиция VI

Договор по обособена позиция VII , Договор по обособена позиция VIII

Договор по обособена позиция IX , Договор по обособена позиция X

Договор по обособена позиция XI , Договор по обособена позиция XII

Договор по обособена позиция XIII , Договор по обособена позиция XIV

Договор по обособена позиция XV , Договор по обособена позиция XVI

Договор по обособена позиция XVII , Договор по обособена позиция XVIII

Договор по обособена позиция XIX , Договор по обособена позиция XX

Решение за прекратяване на обособена позиция VI "Хотел ВК "Сливен" - гр. Сливен"

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в обществена поръчка с предмет: "Събиране, пране, дезинфекция, гладене, опаковане и транспорт на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеяла, покривки, килими и други" за обекти на ИА "Военни клубове и военно - почивно дело" по обособени позиции", с идентификационен №: 00515-2014-0011

24.02.2017 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

28.02.2017 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР Б-8/28.01.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР Б-9/28.01.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР Б-10/28.01.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР Б-25/04.02.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР Б-32/09.02.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР Б-24/04.02.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР Б-2/21.01.2015 г.


00515-2014-0010

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на Военен клуб – гр. Пазарджик

Договор № 200/17.10.2014 г.


00515-2014-0009

Приготвяне и доставка на храна за ежедневно хранене на деца в ЦДГ и ОДЗ, управлявани от ИА „ВКВПД“ по обособени позиции Документация

Обявление

Решение

Отговор на въпрос 1

Протокол за отваряне на оферти

Писмо относно отваряне на ценови оферти

Протокол No. 2 от 31.10.2014 г.

Решение за определяне на изпълнител по I. обособена позиция

Решение за прекратяване на процедурата по II. обособена позиция

Решение за определяне на изпълнител по I-ва обособена позиция

Договор Б-22/29.01.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и доставка на храна за ежедневно хранене на деца в ЦДГ и ОДЗ, управлявани от ИА "ВКВПД" по обособени позиции", с идентификационен №: 00515-2014-0009

Информация за изпълнение на Договор Б-22/29.01.2015 г.


00515-2014-0008

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната в гр. Видин

Договор Б-46/29.10.2014 г.


00515-2014-0007

Доставки по заявки на хигиенни, почистващи, санитарни материали и консумативи за нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно- почивно дело". Документация

Обявление

Решение

Отговор на въпрос 1

Писмо относно отваряне на ценови оферти

Информация за освобождаване на гаранции на участниците

Договор Б-43/10.10.2014 г.

Информация за освобождаване на гаранции на участниците - 2

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставки по заявки на хигиенни, почистващи, санитарни материали и консумативи за нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” с идентификационен №: 00515-2014-0007


00515-2014-0006

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната в гр. Видин  Документация

 

Обявление

Решение

Писмо относно отваряне на ценови оферти

Решение за прекратяване


00515-2014-0005

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана и охрана с помощта на технически системи за сигурност (сигнално-охранителна техника и пожароизвестителни системи) за сгради на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” Документация

Решение

Обявление

Писмо относно отваряне на ценови оферти

Отговор на въпрос 1

Отговор на въпрос 2

Допълнителни лица за оглед на обекти:

х-л "Олимп" к.к Боровец: Ива Николова-Ангелова 0892606945;

ВПД "Боровец": Николай Николов 0892606947

Нови банкови сметки на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”

Информация за освобождаване на гаранции на участниците

Договор Б-38/12.09.2014 г.

Допълнително споразумение № 1 към договор Б-38/12.09.2014 г.

Допълнително споразумение № 2 към договор Б-38/12.09.2014 г.

Допълнително споразумение № 3 към договор Б-38/12.09.2014 г.

Допълнително споразумение № 4 към договор Б-38/12.09.2014 г.

Допълнително споразумение № 5 към договор Б-38/12.09.2014 г.

Допълнително споразумение № 6 към договор Б-38/12.09.2014 г.

Тристранно споразумение № ВИ-54-40/12.12.2015 г.

Договор с подизпълнител

 


00515-2014-0004

Инженеринг за поетапен ремонт на сграда на Военноморски клуб - гр. Варна” Документация

Решение

Обявление

Лице за контакт: Светлана Такева 052/387681; 0892606822;

Отговор на въпрос 1

Отваряне на плик 3 - "Предлагана цена"

Обявление за приключване на договор

Информация за освобождаване на гаранции на участниците


00515-2014-0003

Инженеринг за ремонт на сградата на Военен клуб - гр. Кюстендил Документация

Решение

Обявление

Лице за контакт за оглед на обекта: Васил Василев, GSM 0892606941

Отговор на въпрос 1

Отговор на въпрос 2

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИНЖЕНЕРИНГ ЗА РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ВОЕНЕН КЛУБ – ГР. КЮСТЕНДИЛ”

Информация за освобождаване на гаранции на участниците


00515-2014-0002

Абонаментна софтуерна денонощна поддръжка на внедрените и работещи в хотели и военно-почивни домове и отдели на ИА „ВКВПД” софтуерни продукти: Хотелска компютърна система „Рецепция”, Ресторантска компютърна система „B.A.R.B.Q.”, „Складов организатор”, „Модул за отдалечен достъп през Интернет” и „Система за централно резервиране и издаване на карти от ЦУ на ИА”


00515-2014-0001

Осигуряване на самолетни билети за нуждите на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” за превоз по въздух на пътници и багаж за групите почиващи български военнослужещи, цивилни служители и техните семейства при пътуванията им в чужбина по линия на CLIMS и международно сътрудничество и за служебни пътувания на щатния състав на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело". Документация

Решение

Обявление

Решение за промяна

ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”

Уведомление относно провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за нуждите на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"Article | by Dr. Radut