Jump to Navigation

Архив 2013 г.

00515-2013-0022

Извършване на належащи ремонтни строително-монтажни работи в сградата на хотел “Шипка”, гр. София

Обявление

Решение

Документация

Приложения

Отговор 1

Отговор 2

Отговор 3

Писмо до участниците в процедурата, относно отваряне на плик с предлагана цена


00515-2013-0021

Извършване на строително-ремонтни и строително - монтажни работи във военно-почивен комплекс “Рибарица” – с. Рибарица”

Обявление

Решение

Документация

Приложения

Отговор 1

Отговор 2

Писмо до участниците в процедурата, относно отваряне на плик с предлагана цена


00515-2013-0020

Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната, по обособени позиции. Документация

Писмо до участниците в процедурата, относно отваряне на плик с предлагана цена


Закупуване и доставка на хотелски и ресторантски инвентар за нуждите на военно-почивните домове и военни хотели, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции, както следва:

I-ва позиция - отдел „Североизточен”;

II-ра позиция - отдел „Югоизточен”;

III-та позиция - отдел “Югозападен”;

IV-та позиция – отдел „Северозападен”;

V-та позиция – отдел “Централен”;

Документация

Обявление

Решение

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ХОТЕЛСКИ И РЕСТОРАНТСКИ ИНВЕНТАР ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННО-ПОЧИВНИТЕ ДОМОВЕ И ВОЕННИ ХОТЕЛИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

 

Отговор на поставен въпрос във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Закупуване и доставка на хотелски и ресторантски инвентар за нуждите на военно-почивните домове и военни хотели, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”, открита с решение № 6718/09.10.2013 г.

Решение за прекратяване на V-та обособена позиция

Решение за прекратяване на IV-та обособена позиция


00515-2013-0018

Абонаментна поддръжка и профилактика на кухненска и хладилна техника в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно- почивно дело” по обособени позиции. Документация

Писмо до участниците в процедурата, относно отваряне на плик с предлагана цена


Доизграждане на Пожароизвестителна система в блок „Б” и блок „В”, във ВПК „Рибарица”, с. Рибарица. Документация.

Лице за оглед на обекта: Цветелина Стоянова – гл. експерт в отдел „Северозападен” – тел. 0879/94 26 69

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА В БЛОК „Б” И БЛОК „В”, ВЪВ ВПК „РИБАРИЦА”, С. РИБАРИЦА”- ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК № 3 “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА В БЛОК „Б” И БЛОК „В”, ВЪВ ВПК „РИБАРИЦА”, С. РИБАРИЦА”- ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ


Предоставяне на радио и телевизионни програми за обекти на ИА“Военни клубове и военно – почивно дело”, по обособени позиции. Документация

Решение за прекратяване 1

Решение за прекратяване 2


Решение за прекратяване

Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - Обслужване на социална кухня гр. Пазарджик – има действащ договор до 07.12.2013 г.;

Обособена позиция № 2 -Обслужване на социална кухня гр.Чирпан – има действащ договор до 20.09.2013 г.;

Обособена позиция № 3 - Обслужване на социална кухня гр. Казанлък – има действащ договор до 20.10.2013 г.;

Обособена позиция № 4 - Обслужване на социална кухня гр. Велико Търново – има действащ договор до 28.02.2014 г.;

Обособена позиция № 5 - Обслужване на социална кухня гр. Русе – има действащ договор до 05.10.2013 г.;

Обособена позиция № 6 - Обслужване на социална кухня гр. Плевен – има действащ договор до 31.08.2013 г.;

Обособена позиция № 7 - Обслужване на социална кухня гр. Лом – има действащ договор до 26.10.2013 г.;

Обособена позиция № 8 - Обслужване на социална кухня гр. Ловеч– има действащ договор до 14.11.2013 г.;

Обособена позиция № 9 - Обслужване на социална кухня гр. София – има действащ договор до 11.10.2013 г.;

Обособена позиция № 10 - Обслужване на социална кухня гр. Кюстендил – има действащ договор до 19.09.2013 г.;

Обособена позиция № 11 - Обслужване на социална кухня гр. Ботевград – има действащ договор до 06.12.2013 г.;

Обособена позиция № 12 - Обслужване на социална кухня гр. Благоевград – има действащ договор до 08.09.2013 г.;

Обособена позиция № 13 - Обслужване на социална кухня гр. Дупница – има действащ договор до 05.01.2014 г.;

Обособена позиция № 14 - Обслужване на социална кухня гр. Банско– има действащ договор до 09.10.2013 г.;

Обособена позиция № 15 - Обслужване на социална кухня гр. Айтос – има действащ договор до 05.10.2013 г. Договорът с избрания за изпълнител по съответната позиция участник влиза в сила след приключване на действащия договор.

Документация.

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ОБСЛУЖВАНЕ НА СОЦИАЛНИ КУХНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: “Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната, за обособена позиция № 12 – гр. Благоевград” , с идентификационен №: 00515-2013-0012

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: “Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната, по обособени позиции” - обособена позиция № 10 - Обслужване на социална кухня гр. Кюстендил, с идентификационен №: 00515-2013-0012

 


Извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сградите на Военен клуб Гоце Делчев и Военен клуб Брезник, по обособени позици:

І обособена позиция: Извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сградата на Военен клуб Гоце Делчев;

ІІ обособена позиция: Извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сградата на Военен клуб Брезник. Документация.

Лице, отговорно за определяне на дата за посещение и подписване на протокол за извършен оглед на ВК Гоце Делчев: Андон Пендичев – главен специалист в отдел “Югозападен”, тел. 0892 606 928.

Лице, отговорно за определяне на дата за посещение и подписване на протокол за извършен оглед на ВК Брезник: Сийка Боянова – главен специалист в отдел “Югозападен”, тел. 0892 606 942.

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СГРАДИТЕ НА ВОЕНЕН КЛУБ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И ВОЕНЕН КЛУБ БРЕЗНИК, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” - отваряне на плик № 3 “Предлагана цена”

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СГРАДИТЕ НА ВОЕНЕН КЛУБ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И ВОЕНЕН КЛУБ БРЕЗНИК, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” - ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СГРАДИТЕ НА ВОЕНЕН КЛУБ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И ВОЕНЕН КЛУБ БРЕЗНИК, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИ:

Решение за прекратяване

Решение за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сградите на Военен клуб Гоце Делчев и Военен клуб Брезник, по обособени позици".

Информация за освобождаване на гаранциите за участие в открита процедура


Извършване на неотложни ремонтни строително-монтажни работи на сградата на Военен клуб в гр. Враца. Документация

Лице за оглед на обекта: Димитър Димитров – младши експерт в отдел „Северозападен” – тел. 0892/606 915

Отговори на поставени въпроси

Отговори на поставени въпроси 2

Писмо, относно отваряне на ценови оферти

 


Инженеринг на обект: Ремонтни дейности на звукозаписно студио и радиовъзел, заемащи помещения в хотел “Флагман”, к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, община Варна Документация

Лице, отговорно за определяне на дата за посещение и подписване на протокол за извършен оглед на звукозаписно студио и радиовъзел, заемащи помещения в хотел “Флагман”, к.к. “Св. Св. Константин и Елена”: Владко Петков – главен експерт в отдел “Североизточен”, тел. 052 387 688; 0892 606 803.


00515-2013-0004

Периодична доставка на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти, необходими за работата и поддръжката на обектите на ИА “ВКВПД”. Документация

Договор по обособена позиция I , Договор по обособена позиция II

Договор по обособена позиция III , Договор по обособена позиция IV

Договор по обособена позиция V , Договор по обособена позиция VI

 

Информация за освобождаване на гаранциите за участие

Информация за освобождаване на гаранциите за участие - обособена позиция III

Обявление за приключване на договор Б-26/09.02.2015 г.

Обявление за приключване на договор Б-29/09.02.2015 г.

Обявление за приключване на договор Б-27/09.02.2015 г.


Писмо за отваряне на ценови оферти


Абонаментна поддръжка на климатични инсталации и техника в обекти, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции. Документация.

Отговор 1

Писмо до участниците в процедурата

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договори


Преработка на съществуваща аспирационна система в ресторант „Централен” във Военно-почивен комплекс „Рибарица” – с. Рибарица Документация

Лице за оглед на обекта: Цветелина Стоянова – гл. експерт в отдел „Северозападен” – тел. 0879/94 26 69

Решение за преработка на съществуваща аспирационна система в ресторант „Централен” във Военно-почивен комплекс „Рибарица” – с. Рибарица.


Предоставяне на радио и телевизионни програми за обекти на ИА ”Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции. Документация

Решение за прекратяване

Решение за прекратяване 2

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ ЗА ОБЕКТИ НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”


Ежедневно приготвяне и доставяне на храна за възрастни хора в "Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди", с. Орешак, община Троян. Документация

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В "ДОМ ЗА ПЕНСИОНИРАНИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, ВЕТЕРАНИ И ВОЕННОИНВАЛИДИ", С. ОРЕШАК, ОБЩИНА ТРОЯН”


ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА В БЛОК „Б” И БЛОК „В”, ВЪВ ВПК „РИБАРИЦА”, С. РИБАРИЦА


Абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”. Документация

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договор


00515-2013-0001

Отпечатване на вестник "Българска армия" Документация.

Писмо за отваряне на ценови офертиArticle | by Dr. Radut