Jump to Navigation

Изпълнителен директор

ВАЛЕРИ КРЪСТАНОВ СТОЯНОВ 

Лична информация, образование, професионален опит

 

Роден на 06.08.1959 г. в гр. София.

Средното си образование завършва в Образцов техникум по механотехника в гр. София. През 1989 г. се дипломира като магистър по икономика във Висшия икономически институт „Карл Маркс” - гр. София, а през 1997 г. завършва Института за следдипломна квалификация към УНСС, специалност „Мениджър в туризма”. В същата година се обучава в школа за маркетинг в туризма във Франция - Париж.

Работи в туристическия бранш, като заема различни длъжности.

В периода 1997 г. - 1999 г. е член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Гранд хотел София“.

В периода от 1998 г. до 2000 г. е член на Съвета на директорите на КК „Слънчев бряг”.

От 1999 г. до 2002 г. е член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Пампорово” АД.

В периода от 2003 г. до 2012 г. е член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Хемусхотелс” АД.

От ноември 2012 г. до юли 2013 г. заема длъжността Заместник изпълнителен директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело.“

От август 2013 г., експерт по туризма към Столична община.

В периода от февруари 2015 г. до март 2017 г. е Заместник изпълнителен директор на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, а от 26 май 2017 г. заема длъжността Изпълнителен директор.

Член е на Съвета по туризъм – гр. София, както и на Асоциацията на сертифицираните експерти в туристическата индустрия.

Владее английски, немски, френски и италиански език.

Семеен, с две деца.

 

Правомощия

• ръководи и представлява агенцията и отговаря за нейната дейност;

• представя на министъра на отбраната ежегоден доклад за дейността на агенцията;

• представя на министъра на отбраната за утвърждаване проект на бюджет на агенцията;

• представя на министъра на отбраната периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета на агенцията;

• представя на министъра на отбраната за утвърждаване проект на годишна програма за капиталови разходи на агенцията;

• организира дейността по своевременното събиране на приходите и за целесъобразното и законосъобразното разходване на средствата;

• предлага на министъра на отбраната за утвърждаване длъжностно разписание на агенцията;

• назначава главния секретар и държавните служители в агенцията, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;

• сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите в агенцията;

• утвърждава вътрешни правила за организация на работната заплата на служителите;

• определя ценовата политика на агенцията съгласувано с министъра на отбраната;

• сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията и нейната администрация;

• утвърждава вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в агенцията;

• издава индивидуални административни актове в рамките на своята компетентност;

• утвърждава длъжностните характеристики на главния секретар и на служителите, които са му на пряко подчинение;

• осъществява контакти и сътрудничи с държавни органи и с неправителствени организации, както и с международни организации и институции;

• награждава с отличия и с награди служителите от агенцията за образцово изпълнение на служебните им задължения по реда на действащото законодателство.Article | by Dr. Radut