Jump to Navigation

Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

ЗАЩИТА ЗА ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военни-почивно дело“ (Агенцията) по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

 

1. Лица, на които се предоставя защитата по ЗЗЛПСПОИН

Имате възможност да подадете сигнал за нарушение чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в Агенцията, ако сте сигнализиращо лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, а именно физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:

• Работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд в Агенцията, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

• Лице, което полага труд без трудово правоотношение в Агенцията;

• Доброволец, платен или неплатен и стажант в Агенцията;

• Лице, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители, негови подизпълнители или доставчици на Агенцията;

• Лице, чието трудово или служебно правоотношение в Агенцията предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения;

• Работник или служител на Агенцията, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;

Имайте предвид, че защита по закона се предоставя и на:

- лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал и чиято помощ следва да е поверителна;

- лица, които са свързани посредством работата или роднини на сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на ответни действия поради сигнализирането;

- юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

 

Важно: Ако не сте сред посочените лица, също имате възможност да подадете сигнал за нарушение, който ще бъде разгледан по правилата на Административнопроцесуалния кодекс.

 

2. Предметни области на сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

Сигналите за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН, трябва да са свързани с една или повече от следните области, свързани с дейността на Агенцията:

• Обществени поръчки;

• Безопасността на продуктите;

• Безопасност на транспорта;

• Защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

• Сигурност на мрежите и информационните системи;

• Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз;

• Трудово законодателство и законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба;

Списък с актовете на Европейския съюз, които се отнасят до сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН, се съдържа в приложение към ЗЗЛПСПОИН. Ако считате, че в дейността на Агенцията са допуснати нарушения на някой от тези актове и сте в кръга на сигнализиращите лица по закона, имате право да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване.

 

3. Как да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване в Агенцията (ред за подаване на сигнали за нарушения)

Агенцията осигурява подаването на сигнали по ЗЗЛПСПОИН писмено, включително чрез електронна поща, или устно – на телефонен номер: 0892 606 746 или чрез среща със служителя/ите, определени за разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН.

За подаване на писмен сигнал може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните само Част I – V включително и го подпишете. Писмените сигнали могат да се подават:

1. Лично на служителя/ите, определени за разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН, като осъществите контакт с него на телефонен номер: 0892 606 746;

2. Чрез Центъра за административно обслужване на ИА ВКВПД (ЦАО) или деловодствата на териториалните дирекции, в запечатан пакет/плик с отбелязване „ЛИЧНО!!! СИГНАЛ ПО ЗЗЛПСПОИН“;

3. По пощата с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Цар Освободител“ № 7 с отбелязване „ЛИЧНО!!! СИГНАЛ ПО ЗЗЛПСПОИН“;

4. Чрез електронна поща: signal@militaryclubs.bg.

В срок от 7 дни след получаването на сигнала служител, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.

Моля имайте предвид, че:

• По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.

• Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието, на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

• Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

 

 

4. Как обработваме личните Ви данни във връзка с подадени сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН (специална декларация за поверителност)

Администратор на личните данни

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военни-почивно дело“, адрес: п.к. 1000, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 7, БУЛСТАТ: 129008829.

 

Цели на обработване на личните данни в сигналите за нарушения

Личните данни се обработват за целите на осигуряването на защитата на лицата по чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актовете на Европейския съюз.

 

Правно основание за обработване на личните данни

Личните Ви данни се обработват на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) във връзка със задълженията, които произтичат от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

 

Получатели на личните данни

Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат служителите, отговарящи за разглеждането на сигналите, определени за Агенцията. Разкриването на самоличността на лицата и на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, се допуска само при условията на чл. 31 от ЗЗЛПСПОИН, а именно:

1. при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице. Изричното писмено съгласие се подава писмено или в електронна форма пред служител, отговорен за разглеждането на сигнала; или

2. когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. В тези случаи сигнализиращото лице се уведомява за необходимостта от разкриването с писмено уведомление от служител, отговорен за разглеждане на сигнала, което се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

 

Личните данни не се предават в трета държава или международна организация. Ако възникне правно задължение за предаване на данните, Агенцията ще информира сигнализиращите лица преди предаването и ще представи приложимите за конкретния случай мерки, които гарантират адекватността на защитата на личните данни.

 

Срок за съхранение на личните данни

Личните данни се съхраняват в срок, който се определя при отчитане на следните критерии: 1. времето за извършване на проверката по сигнала, 2. времето, необходимо за по-нататъшни разследвания и 3. времето за съхранение на сигнала съгласно чл. 18, ал. 2, т. 9 от ЗЗЛПСПОИН.

 

Значение на предоставените лични данни

Предоставянето на личните Ви данни за целите на подаване на сигнали за нарушение е задължително изискване, а непредоставянето на данните и подаването на анонимни сигнали е пречка да се образува производство по сигнала, в съответствие с чл. 9, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН.

 

Права на субектите на данни

При обработване на личните Ви данни разполагате с правата по Регламент (ЕС) 2016/679, които може да упражните по реда, посочен в общата ни информация за защита на личните данни.

 

В допълнение към посочените в Регламент (ЕС) 2016/679 права имате и следните права:

• да прецените дали желаете да подпишете документирания устен сигнал (чл. 15, ал. 3 от ЗЗЛПСПОИН);

• да бъдете информиран за получаването на сигнала в срок от 7 дни след получаването (чл. 16, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН);

• да получите информация за процедурите за външно подаване на сигнали към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в качеството ѝ на централен орган за външно подаване на сигнали, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз (чл. 16, т. 5 от ЗЗЛПСПОИН);

• да бъдете информиран за препращането на сигнала Ви до КЗЛД при необходимост от предприемане на действия от нейна страна (чл. 16, т. 11, б. „г“ от ЗЗЛПСПОИН);

• да Ви бъдат съобщени предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, заедно с мотивите (чл. 16, т. 4 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛПСПОИН).Article | by Dr. Radut