Jump to Navigation

Архив 2015 г.

00515-2015-0049

Тристранно споразумение № УД-12-99/21.12.2015 г. към договор № УД-12-25/17.04.2015 г. за ежемесечно отчитане и дялово разпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електрическа енергия на отделните потребители във Военно общежитие „Средец”

http://pp.mod.bg/MO-DIO-2015-002

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F777777 2E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333230383739


00515-2015-0048

Тристранно споразумение № УД-12-98/21.12.2015 г. към договор № УД-12-24/17.04.2015 г. за ежемесечно отчитане и дялово разпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електрическа енергия на отделните потребители във Военно общежитие „Пети километър” в гр. София

http://pp.mod.bg/MO-DIO-2015-002

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F777777 2E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333230383739


00515-2015-0047

Тристранно споразумение № УД-12-97/21.12.2015 г. към договор № УД-12-23/17.04.2015 г. за ежемесечно отчитане и дялово разпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електрическа енергия на отделните потребители във Военно общежитие „Чавдар” в гр. София и Военно общежитие № 1 - гр. Пловдив

http://pp.mod.bg/MO-DIO-2015-002

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F777777 2E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333230383739


00515-2015-0046

Тристранно споразумение № УД-12-96/21.12.2015 г. към договор № УД-12-22/17.04.2015г. за ежемесечно отчитане и разпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електрическа енергия на отделните потребители във Военни общежития „Май”, „Младост” и „Банишора” в гр. София, Военно общежитие в гр. Стара Загора и Военно общежитие в гр. Казанлък;

http://pp.mod.bg/MO-DIO-2015-002

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F777777 2E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333230383739


00515-2015-0045

Тристранно споразумение № УД-12-95/21.12.2015 г. към договор № УД-12-55/06.11.2014 г. за абонаментна поддръжка, ремонт и аварийно обслужване на асансьорни уредби

http://pp.mod.bg/abonamentna-poddrzhka-i-remont-na-asansorna-tehnika-ud-12-542014-i-ud-12-552014

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F777777 2E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333137303432


00515-2015-0044

Тристранно споразумение № УД-12-94/21.12.2015 г. към договор № УД-12-54/06.11.2014 г. за абонаментна поддръжка, ремонт и аварийно обслужване на асансьорни уредби

http://pp.mod.bg/abonamentna-poddrzhka-i-remont-na-asansorna-tehnika-ud-12-542014-i-ud-12-552014

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F777777 2E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333137303432


00515-2015-0043

Абонаментна поддръжка и профилактика на кухненска и хладилна техника и друго електрическо оборудване в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно- почивно дело” по обособени позиции

Документация

Обявление

Решение

Протокол от работата на комисията

Решение за прекратяване

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментна поддръжка и профилактика на кухненска и хладилна техника и друго електрическо оборудване в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции” с идентификационен № 00515-2015-0043


00515-2015-0042

Процедура на договаряне без обявление с предмет: Борсова сделка за "Закупуване на 176 000 литра Газьол 0, 001% S за отопление и 414 000 литра втечнен въглеводороден Газ пропан бутан-марка Б за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

Решение

Договор с вх. № 12090/08.12.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: “Процедура на договаряне без обявление с предмет: Борсова сделка за „Закупуване на 176 000 литра Газьол 0, 001% S за отопление и 414 000 литра втечнен въглеводороден Газ пропан бутан-марка Б за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, с идентификационен №: 00515-2015-0042


00515-2015-0041

Процедура на договаряне без обявление с предмет: "Предоставяне и поддръжка на защитена VPN услуга от комуникационен оператор на територията на страната за нуждите на отдел "Жилищен фонд"

Покана

Решение

Решение за класиране

Доклад от работата на комисията

Договор № Б-157/18.12.2015 г.


00515-2015-0040

Доставка на автобус за нуждите на ИА “Военни клубове и военно- почивно дело"

Документация

Обявление

Решение

Решение за прекратяване

Отговор на въпрос 1

Отговор на въпрос 2

Протокол № 1 от работата на комисията

Протокол № 2 от работата на комисията

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на автобус за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” с идентификационен №: 00515-2015-РР40


00515-2015-0039

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Чирпан

Документация

Обявление

Решение

Решение за прекратяване


00515-2015-0038

Поддръжка на специализирани софтуерени продукти "АСТРА - СКЛАД" (заедно с модулите към него "Астра - Фактуриране" и "Астра - каса") и "АСТРА - ХОНОРАРИ" използвани от дирекция "Финанси", при ИА "Военни клубове и военно-почивно дело". Договаряне без обявление.

Покана

Решение

Доклад от дейността на комисията

Решение за класиране на участниците

Договор Б-135/06.11.2015 г


00515-2015-0037

Поддръжка на специализиран софтуерен продукт “Z – Win 2015”, използван от дирекция “Финанси”, при ИА “Военни клубове и военно-почивно дело. Договаряне без обявление.

Покана

Решение

Решение за класиране на участниците

Доклад от дейността на комисията

Договор Б-140/09.11.2015 г.

Договор за подизпълнение към договор Б-140/09.11.2015 г.


00515-2015-0036

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Казанлък

Документация

Обявление

Решение

Протокол № 1 от работата на комисията

Писмо за отваряне на ценови оферти

Протокол № 2 от работата на комисията

Решение за класиране на участниците

Освобождаване на гаранции за участие

Договор № Б-155/16.12.2015 г.


00515-2015-0035

Предоставяне на радио и телевизионни програми” за обект на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, както следва: ВК – Бургас с хотелска част, гр. Бургас. Договаряне без обявление.

Покана

Решение

Доклад от дейността на комисията

Решение за класиране на участниците

Решение за прекратяване


00515-2015-0034

Предоставяне на радио и телевизионни програми” за обект на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, както следва: ВК-Стара Загора с хотелска част, гр. Стара Загора. Договаряне без обявление.

Покана

Решение

Решение за прекратяване


00515-2015-0033

Предоставяне на радио и телевизионни програми” за обект на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, както следва: ВК-Царево с хотелска част, гр. Царево. Договаряне без обявление.

Покана

Решение

Доклад от дейността на комисията

Решение за класиране на участниците

Решение за прекатяване


00515-2015-0032

Предоставяне на радио и телевизионни програми” за обект на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, както следва: ВК – Сливен с хотелска част, гр. Сливен. Договаряне без обявление.  

Покана

Решение

Решение за прекратяване


00515-2015-0031

Предоставяне на радио и телевизионни програми” за обект на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, както следва: ВК-Казанлък с хотелска част, гр. Казанлък. Договаряне без обявление.  

Покана

Решение

Решение за прекратяване


00515-2015-0030

Предоставяне на радио и телевизионни програми" за обект на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", както следва: ВК-Троян с хотелска част, гр. Троян, "Дом за пенсионирани военнослужещи и ветерани", с. Орешак, община Троян. Договаряне без обявление.

Покана

Решение

Доклад от дейността на комисията

Решение за класиране на участниците

Договор Б-132/30.10.2015 г.


00515-2015-0029

Предоставяне на радио и телевизионни програми" за обект на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", както следва: ВК-Велико Търново с хотелска част, гр. Велико Търново. Договаряне без обявление.

Покана

Решение

Решение за прекратяване


00515-2015-0028

Предоставяне на радио и телевизионни програми" за обект на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", както следва: ВК-Свищов с хотелска част, гр. Свищов. Договаряне без обявление.

Покана

Решение

Доклад от дейността на комисията

Решение за класиране на участниците

Договор Б-142/16.11.15 г.


00515-2015-0027

Предоставяне на радио и телевизионни програми" за обект на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", както следва: ВК-Плевен с хотелска част, гр. Плевен. Договаряне без обявление.

Покана

Решение

Решение за прекратяване


00515-2015-0026

Предоставяне на радио и телевизионни програми за обекти на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", както следва: Хотел "Олимп", к.к. "Боровец", община Самоков, ВПД "Боровец", к.к. "Боровец", община Самоков. Договаряне без обявление.

Покана

Решение

Решение за прекратяване


00515-2015-0025

Предоставяне на радио и телевизионни програми" за обекти на ИА "Военни клубове и военно - почивно дело", както следва: Хотел "Шипка", Резиденция "Лозенец", гр. София, ул. "Милин камък" № 70, Вила на територията на резиденция "Лозенец", гр. София, ул. "Милин камък" № 70, Централен военен клуб, гр. София, бул. "Цар Освободител" № 7

Документация

Обявление

Решение

Отваряне на ценови оферти

Протокол №1 от работата на комисията

Протокол №2 от работата на комисията

Протокол №3 от работата на комисията

Решение за класиране на участниците

Договор Б-127/26.10.15 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на радио и телевизионни програми” за обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело”, както следва: Хотел „Шипка”, Резиденция „Лозенец”, гр. София, ул. „Милин камък” № 70, Вила на територията на резиденция „Лозенец”, гр. София, ул. „Милин камък” № 70, Централен военен клуб, гр. София, бул. „Цар Освободител” № 7”, с идентификационен №: 00515-2015-0025.


00515-2015-0024

Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции

Документация

Обявление

Решение

Отваряне на ценови оферти

Протокол №1 от работата на комисията

Протокол №2 от работата на комисията

Решение за класиране на участниците

Договор № 136/06.11.2015 г.

Договор Б-138/09.11.2015 г.

Информация датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции” с идентификационен № 00515-2015-0024

Информация датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции” с идентификационен № 00515-2015-0024

Информация датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции” с идентификационен № 00515-2015-0024

Договор № 141/10.11.2015 г.

Договор № Б-161/30.12.2015 г.


00515-2015-0023

Предоставяне на радио и телевизионни програми" за обекти на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", по обособени позиции". Договаряне без обявление.

Покана

Решение

Решение за прекратяване на І-ва обособена позиция: ПД „Картела”, местността „Картела”, община Батак.

Доклад от работата на комисията

Решение за класиране на участниците

Договор Б-124/16.10.2015 г.


00515-2015-0022

Предоставяне на радио и телевизионни програми" за обект на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", както следва: ВПК Рибарица, с. Рибарица, община Тетевен". Договаряне без обявление.

Покана

Решение

Доклад от работата на комисията

Решение за класиране на участниците

Договор Б-131/30.10.2015 г.


00515-2015-0021

Предоставяне на радио и телевизионни програми" за обект на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", както следва: ВК - Благоевград с хотелска част, гр. Благоевград. Договаряне без обявление.

Покана

Решение

Решение за прекратяване


00515-2015-0020

Предоставяне на радио и телевизионни програми" за обект на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", както следва: ВК - Карлово с хотелска част, гр. Карлово, площад "20 юли". Договаряне без обявление.

Покана

Решение

Решение за прекратяване


00515-2015-0019

Предоставяне на радио и телевизионни програми" за обект на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", както следва: ВК - Гоце Делчев с хотелска част, гр. Гоце Делчев. Договаряне без обявление.

Покана

Решение

Решение за прекратяване


00515-2015-0018

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Лом. Договаряне без обявление.

Покана

Решение

Доклад от работата на комисията

Решение за класиране на участниците

Договор № Б-146/30.11.2015 г.


00515-2015-0017

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Банско. Договаряне без обявление.

Покана

Решение

Доклад от дейността на комисията, назначена със Заповед № 887/01.09.2015 г. на Заместник-изпълнителния директор Петър Манолов, съгласно заповед за заместване № 852/21.08.2015 г. на Изпълнителния директор на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" за провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Банско", открита с Решение № 8916/18.08.2015 г. на изпълнителния директор на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Банско"

Договор № Б-126/21.10.2015 г. с предмет: "Обслужване на социална кухна към Министерството на отбраната за гр. Банско" сключен с ЕТ "НИКОЛА КАЛОЯНОВ"

Информация за изпълнението на договор № Б-126/21.10.2015 г.


00515-2015-0016

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Кюстендил. Договаряне без обявление

Покана

Решение

Доклад от дейността на комисията, назначена със Заповед № 671/30.07.2015 г. на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” за провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Кюстендил”, открита с Решение № 7266/17.07.2015 г. на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Кюстендил”

Договор № Б-121/09.10.2015 г. с предмет: "Обслужване на социална кухна към Министерството на отбраната за гр. Кюстендил" сключен с "ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ"

Информация за изпълнението на договор № Б-121/09.10.2015 г.

Допълнително споразумение към договор № Б-121/09.10.2015 г.


00515-2015-0015

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Благоевград. Договаряне без обявление

Покана

Решение

Доклад от дейността на комисията, назначена със Заповед № 663/29.07.2015 г. на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” за провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Благоевград”, открита с Решение № 7261/17.07.2015 г. на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Благоевград”

Договор № Б-117/29.09.2015 г. с предмет: "Обслужване на социална кухна към Министерството на отбраната за гр. Благоевград" сключен с ЕТ "Айверсън - 3- Огнян Манолев"


00515-2015-0014

Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуска за нощуващите гости в хотел "Шипка", гр. София

Документация

Обявление

Решение

Протокол 1 от работата на комисията

Отваряне на ценови оферти

Протокол 2 от работата на комисията

Решение за класиране на участниците

Договор Б-101/09.09.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие в обществена поръчка с предмет: “Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуска на нощуващите гости на хотел „Шипка”, гр. София”, с идентификационен №: 00515-2015-0014


00515-2015-0013

Предоставяне на радио и телевизионни програми за обекти на ИА "Военни клубове и военно - почивно дело" по обособени позиции

Документация

Обявление

Решение

Решение за прекратяване на обособени позиции

ПРОТОКОЛ № 1 от работата на комисията

ПРОТОКОЛ № 2 от работата на комисията

ПРОТОКОЛ № 3 от работата на комисията

Отваряне на ценови оферти

Решение за прекратяване

Решение за класиране на участниците

Договор Б-100/01.09.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на радио и телевизионни програми за обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции”, с идентификационен №: 00515-2015-0013

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на радио и телевизионни програми за обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции”, с идентификационен №: 00515-2015-0013

Обявление № 15322/03.11.2017 г.


00515-2015-0012

Приготвяне и доставяне на готова храна за ежедневно хранене на възрастни хора в Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди в с. Орешак, община Троян

Документация

Обявление

Решение

ПРОТОКОЛ № 1 от работата на комисията

Отваряне на ценови оферти

ПРОТОКОЛ № 2 от работата на комисията

Решение за класиране на участниците

Договор Б-99/21.08.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: “Приготвяне и доставяне на готова храна за ежедневно хранене на възрастни хора в Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди в с. Орешак, община Троян”


00515-2015-0011

Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции

Документация

Обявление

Решение

ПРОТОКОЛ № 1 от работата на комисията

ПРОТОКОЛ № 2 от работата на комисията

Решение за прекратяване на обособени позиции

Отваряне на ценови оферти

Решение за прекратяване

Решение за прекратяване 2

Решение за класиране на участниците

Договор № Б-115/28.09.2015 г. с предмет: "Обслужване на социална кухна към Министерството на отбраната за гр. София" сключен с "КАНКУН" ЕООД

Информация за изпълнението на договор № Б-115/28.09.2015 г.

Договор № Б-116/28.09.15 г. с предмет: "Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Дупница", сключен с община Дупница

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции” с идентификационен № 00515-2015-0011

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции” с идентификационен № 00515-2015-0011

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции” с идентификационен № 00515-2015-0011


00515-2015-0010

Услуги по разработка на специализиран (поръчков) софтуер за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" във връзка с реализацията на проект: "Модернизиране на предоставяните от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" административни услуги и въвеждане на международни стандарти, гарантиращи качественото им предлагане" по договор за безвъзмездна помощ по ОПАК рег. № 13-31-16/14.04.2014 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Документация

Обявление

Решение

ПРОТОКОЛ № 1 от работата на комисията

Отваряне на ценови оферти

ПРОТОКОЛ № 2 от работата на комисията

Решение за класиране на участниците

Договор № Б-102/14.09.2015 г. с предмет: "Услуги по разработка на специализиран (поръчков) софтуер за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" сключен със "Сирма Солюшънс" АД

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: “Услуги по разработка на специализиран (поръчков) софтуер за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, с идентификационен №: 00515-2015-0010


00515-2015-0009

“Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции”

Документация

Обявление

Решение

ПРОТОКОЛ № 1 от работата на комисията

ПРОТОКОЛ № 2 от работата на комисията

Писмо относно отваряне на ценови оферти

Решение за прекратяване на процедурата

Решение за класиране на участниците

Договор по обособена позиция I

Допълнително спроразумение № 1 към договор по обособена позиция I

Договор по обособена позиция II

Договор по обособена позиция III   Договор по обособена позиция IV

Информация за изпълнението на договор № 97/10.08.2015 г.

Договор по обособена позиция V   Договор по обособена позиция VI

Информация за изпълнението на договор № 98/10.08.2015 г.

Договор по обособена позиция VII

Допълнително спроразумение № 1 към договор по обособена позиция I

Допълнително спроразумение към договор № Б-97/10.08.2015 г.

Допълнително спроразумение към договор № Б-98/10.08.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Oбслужване на социални кухни към Министерството на отбраната по обособени позиции", с идентификационен № 00515-2015-0009

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие в обществена поръчка с предмет: “Обслужване на социални кухни към Министерството на отбраната, по обособени позиции”

Информация за датата и основанието за усвояване на гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: “Обслужване на социални кухни към Министерството на отбраната, по обособени позиции”, с идентификационен №: 00515-2015-0009

Решение за прекратяване


00515-2015-0008

“Доставка на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти необходими за функционирането и поддръжката на обектите на отдел „ВПД” – гр. Бургас”

Документация

Обявление

Решение

Протокол №1 от работата на комисията

Писмо относно отваряне на ценови оферти

Протокол №2 от работата на комисията

Решение за класиране на участниците

Договор по обособена позиция I   Договор по обособена позиция II

Договор по обособена позиция III   Договор по обособена позиция IV

Договор по обособена позиция V   Договор по обособена позиция VI

Договор по обособена позиция VII   Договор по обособена позиция VIII

Договор по обособена позиция IX   Договор по обособена позиция X

Договор по обособена позиция XI

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти необходими за функционирането и поддръжката на обектите на отдел „ВПД” – гр. Бургас, с идентификационен №: 00515-2015-0008

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за изпълнение на договори, сключени в резултат на проведа обществена поръчка с предмет: “Доставка на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти необходими за функционирането и поддръжката на обектите на отдел „ВПД” – гр. Бургас, с идентификационен №: 00515-2015-0008


00515-2015-0007

Предоставяне на радио и телевизионни програми за обекти на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

Документация

Обявление

Решение

Решение за прекратяване


00515-2015-0006

Абонаментна поддръжка, осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни, доставка на резервни части и ремонт при необходимост, в обектите управлявани от ИА „Военни клубове и военно -почивно дело” по обособени позиции.

Документация

Обявление

Решение

Отговор на въпрос 1

Протокол № 1 от работата на комисията

Писмо за отваряне на ценови оферти

Протокол № 2 от работата на комисията

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Договор № Б-58/29.05.2015 г. за абонаментна поддръжка, осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни, доставка на резервни части и ремонт при необходимост в обекти, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", за обособена позиция I-ва: отдел "ВПД" - гр. София

Допълнително споразумение към договор № Б-58/29.05.2015 г. за абонаментна поддръжка, осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни, доставка на резервни части и ремонт при необходимост в обекти, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", за обособена позиция I-ва: отдел "ВПД" - гр. София

Договор № Б-57/29.05.2015 г. за абонаментна поддръжка, осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни, доставка на резервни части и ремонт при необходимост в обекти, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", за обособена позиция II-ра: отдел "ВПД" - гр. Пловдив

Договор № Б-59/29.05.2015 г. за абонаментна поддръжка, осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни, доставка на резервни части и ремонт при необходимост в обекти, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", за обособена позиция III-та: отдел "ВПД" - гр. Бургас

Договор № Б-60/29.05.2015 г. за абонаментна поддръжка, осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни, доставка на резервни части и ремонт при необходимост в обекти, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", за обособена позиция IV-та: отдел "ВПД" - гр. Варна

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие на договори, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Абонаментна поддръжка, осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни, доставка на резервни части и ремонт при необходимост, в обектите управлявани от ИА "Военни клубове и военно -почивно дело" по обособени позиции", с идентификационен № 00515-2015-0006

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие на договори, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Абонаментна поддръжка, осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни, доставка на резервни части и ремонт при необходимост, в обектите управлявани от ИА "Военни клубове и военно -почивно дело" по обособени позиции", с идентификационен № 00515-2015-0006


00515-2015-0005

Събиране, пране, дезинфекция, гладене, опаковане и транспорт на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеяла, покривки, килими и други” за хотел ВК „Сливен” – гр. Сливен.

Документация

Обявление

Решение

Протокол 1 от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията

Протокол 3 от работата на комисията

Писмо, относно отваряне на плик №3 "Предлагана цена"

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Договор Б-67/09.06.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: “Събиране, пране, дезинфекция, гладене, опаковане и транспорт на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеяла, покривки, килими и други” за обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело” по обособени позиции”

Информация за приключване на договор изх. № 9454/13.07.2017 г.  


00515-2015-0004

Закупуване и доставка на хотелски и ресторантски инвентар и оборудване за нуждите на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело” по обособени позиции.

 

Документация

Обявление

Решение

Предметът на поръчката е включен в Списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и е предназначен за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания съгласно чл.16г от ЗОП

Отговор на въпрос 1

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

ПРОТОКОЛ № 1 за отваряне на плик № 1

ПРОТОКОЛ № 2 от работата на комисията

Писмо, относно отваряне на плик №3 "Предлагана цена"

Писмо, относно отваряне на плик №3 "Предлагана цена"на допълнително допуснатите участници

ПРОТОКОЛ № 3 от работата на комисията

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в обществена поръчка с предмет: “Закупуване и доставка на хотелски и ресторантски инвентар и оборудване за нуждите на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело” по обособени позиции”, с идентификационен №: 00515-2015-0004

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в обществена поръчка с предмет: “Закупуване и доставка на хотелски и ресторантски инвентар и оборудване за нуждите на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело” по обособени позиции”

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договори, сключени в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на хотелски и ресторантски инвентар и оборудване за нуждите на ИА „Военни клубове и военно- почивно дело” по обособени позиции” с идентификационен № 00515 – 2015 - 0004

Договор по обособена позиция I  Договор по обособена позиция II

Договор по обособена позиция III  Договор по обособена позиция IV

Договор по обособена позиция V  Договор по обособена позиция VI

Договор по обособена позиция VII  Договор по обособена позиция VIII

Договор по обособена позиция IX  Договор по обособена позиция X

Договор по обособена позиция XI  Договор по обособена позиция XII

Договор по обособена позиция XIII  Договор по обособена позиция XIV

Договор по обособена позиция XV  Договор по обособена позиция XVI

Договор по обособена позиция XVII  Договор по обособена позиция XVIII

Договор по обособена позиция XIX  Договор по обособена позиция XX

Договор по обособена позиция XXI


00515-2015-0003

Доставка на интернет за нуждите на ИА "Военни клубове и военно - почивно дело"

Документация

Обявление

Решение

Предметът на поръчката е включен в Списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и е предназначен за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания съгласно чл.16г от ЗОП

Отговор на въпрос 1

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

ПРОТОКОЛ № 1 за отваряне на плик № 1

Писмо, относно отваряне на плик №3 "Предлагана цена"

ПРОТОКОЛ № 2 за разглеждане на допълнително постъпилите от участниците документи

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Информация за освобождаване на гаранциите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на интернет за нуждите на ИА "Военни клубове и военно - почивно дело" с идентификационен №: 00515-2015-0003

Договор № Б-50/20.05.2015 г.


00515-2015-0002

Закупуване и доставка на хотелски и ресторантски инвентар и оборудване за нуждите на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело” по обособени позиции. Документация

Обявление

Решение

Решение за промяна

ПРОТОКОЛ № 1 за отваряне на офертите

ПРОТОКОЛ № 2 от работата на комисията

ПРОТОКОЛ № 3 от работата на комисията

Писмо, относно отваряне на плик №3 "Предлагана цена"

Решение за прекратяване

Решение за класиране на участниците

Информация за освобождаване на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Закупуване и доставка на хотелски и ресторантски инвентар и оборудване за нуждите на ИА "Военни клубове и военно - почивно дело" по обособени позиции" с идентификационен № 00515-2015-0002

Договор Б-53/28.05.2015 г. - за обособена позиция I

Договор Б-56/28.05.2015 г. - за обособена позиция II

Договор Б-55/28.05.2015 г. - за обособена позиция IV

Договор Б-54/28.05.2015 г. - за обособена позиция V

Информация за освобождаване на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Закупуване и доставка на хотелски и ресторантски инвентар и оборудване за нуждите на ИА "Военни клубове и военно - почивно дело" по обособени позиции" с идентификационен № 00515-2015-0002

Информация за датите и основанието за освобождаване на 50% от гаранцията за изпълнение на договор, сключени в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Доставка на хотелски и ресторантски инвентар и оборудване за нуждите на ИА "ВКВПД" по обособени позиции", с идентификационен № 00515-2015-0002

Информация за датите и основанието за освобождаване на 50% от гаранцията за изпълнение на договор, сключени в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Доставка на хотелски и ресторантски инвентар и оборудване за нуждите на ИА "ВКВПД" по обособени позиции", с идентификационен № 00515-2015-0002


00515-2015-0001

Доставка на хранителни продукти и напитки на едро за нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело

Договаряне без обявление:

1. Решение

2. Покана

3. Образци

Отговор на въпрос 1

Отговор на въпрос 2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ

Уведомление за спиране на процедурата

Решение за промяна на процедурата

Писмо до участниците

Становище по осъществен предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП

Решение за прекратяванеArticle | by Dr. Radut