Jump to Navigation

15.05.2020 г.

Заповед № 474/15.05.2020 г. относно цялостно и/или частично освобождаване от заплащане на месечни наемни вноски на наематели на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение, за периода до неговата отмяна

Заповед № 476/15.05.2020 г. относно реда и начина на организиране на работата в местата за настаняване, военните клубове и представителните обекти на МО, предоставени в управление на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", във връзка с Решение № 325/14.05.2020 г. на Министерски съвет за обявяване на извънредна епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки на територията на страната за периода от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.


ВАЖНО!

Съгласно Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020г., Заповед № РД-01-263/14.05.2020г. на министъра на здравеопазването и Указанията за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България, утвърдени от министъра на туризма и във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки на територията на страната за периода от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.,

Считано от 18.05.2020 г. се възстановява дейността в местата за настаняване към военните клубове, предоставени за управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/, при стриктно спазване на „Указанията за функциониране на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения“, утвърдени от министъра на туризма, Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020г. и Заповед № РД-01-263/14.05.2020г. на министъра на здравеопазването.

Считано от 18.05.2020 г. се възобновява изпълнението по договорите и споразуменията за обслужване на всички социални кухни към Министерство на отбраната.

Считано от 26.05.2020 г. се възстановява дейността на целогодишно работещите хотели – хотел „Шипка”, хотел „Флагман”, хотел „Хармония” и хотел „Рибарица”, при стриктно спазване на Указания за функциониране на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България, утвърдени от министъра на туризма, Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020г. и Заповед № РД-01-263/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването.

За периода до 26.05.2020 г. се допуска единствено настаняване на командировани лица от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Същите ще се настаняват след предоставяне на съответната командировъчна заповед.

Съгласно Заповед № ОХ-1121/17.12.2019 г. на министъра на отбраната относно определяне на смени за почивка за сезон „ЛЯТО 2020” във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” от 01.06.2020 г. ще се открие летния сезон, при стриктно спазване на Указания за функциониране на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България, утвърдени от министъра на туризма, Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020г. и Заповед № РД-01-263/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването.

На основание т. 4 от Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват посещенията на децата в детските ясли и детски градини до 14.06.2020 г.Article | by Dr. Radut