Jump to Navigation

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ (УП-3)

Информационна карта за административна услуга с наименование:

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ (УП-3)

1. Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 21343

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7, Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 40, ал. 2 и Закон за администрацията - § 1, т. 2, б. в

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт: Директор на дирекция „Финанси“ при ИА ВКВПД.

4. Информация за Центъра за административно обслужване и/или звената, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване:

Център за административно обслужване

Адрес: Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело, гр. София – 1000, бул. „Цар Освободител” No 7

Работно време: от 09:00 ч. до 17:30 ч.

Телефон за контакт: 02/ 92 21 777 и факс 02/ 981 07 31. (стационарни, на цената на един градски разговор)

Електронна поща: info@jmilitaryclubs.bg

5. Срок и процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:

Подава се Заявление (по образец) до изпълнителния директор на ИА ВКВПД, към което се прилагат:

1) Ксерокопие на трудова/и и/или служебна книжка/и.

2) Пълномощно – прилага се, когато заявлението се подава чрез упълномощено лице. Срокът за извършване на услугата е 14 дни след датата на регистрация на заявлението в АИС „е-Документооборот“ на ИА ВКВПД, при спазване на изискванията на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

6. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: Заявление (по образец)

7. Начини на заявяване на услугата: Искането за издаване на Удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) се подава лично или чрез упълномощен представител на адрес: Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, гр. София – 1000, бул. „Цар Освободител“ No 7, на факса на Деловодството на ИА ВКВПД – 02/ 981 07 31, по електронен път на адрес info@militaryclubs.bg, чрез системата за сигурно електронно връчване, чрез Единния портал на ДАЕУ на следния адрес

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/vsichki%20adm... или чрез лицензиран пощенски оператор.

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

• Ниво на предоставяне на услугата: Ниво III

• Интернет адрес, на който се намира информация за услугата: http://www.militaryclubs.bg/node/1705

• Интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване: http://militaryclubs.bg/sites/default/files/Zaiavlenie_UP3_24042020.pdf

• Интернет адрес за служебно заявяване: Няма

• Вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена: Първична

• Средства за електронна идентификация – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и/или получаване на електронна услуга: Квалифициран електронен подпис. Автентикацията се извършва чрез интеграция със системата „еАвтентикация“ на ДАЕУ.

• Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация: Високо.

9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Няма.

10. Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане: За услугата не се дължи такса.

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: По съдебен ред – Върховен административен съд.

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Редът и сроковете са съгласно АПК.

13. Електронна поща за предложения във връзка с услугата: info@militaryclubs.bg

14. Начини на получаване на резултата от услугата:

Лично или чрез упълномощен представител на адрес: Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, гр. София – 1000, бул. „Цар Освободител“ No 7 При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор заверените документи се изпращат:

1) Като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка, като заявителят предварително трябва да е декларирал, че пощенските/куриерските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели;

2) С международна препоръчана пощенска пратка – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към ИА ВКВПД. Цената за пощенската услуга се заплаща от ИА ВКВПД на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

15. Предметна област, за която се отнася:

Стопански дейности,

Социални услуги.

16. Органът, пред който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд.

17. Електронна поща за предложения във връзка с облекчаване на режима: info@militaryclubs.bgArticle | by Dr. Radut