Jump to Navigation

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Информационна карта за административна услуга с наименование:

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 2

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за достъп до обществена информация – чл. 3, ал. 1 и 3, чл. 4.

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт: Упълномощен служител от звено по ЗДОИ при ИА ВКВПД.

4. Информация за Центъра за административно обслужване и/или звената, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване:

Център за административно обслужване

Адрес: Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело, гр. София – 1000, бул. „Цар Освободител” No 7

Работно време: от 09:00 ч. до 17:30 ч.

Телефон за контакт: 02/ 92 21 777 и факс 02/ 981 07 31. (стационарни, на цената на един градски разговор)

Електронна поща: info@jmilitaryclubs.bg

5. Срок и процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай, че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:

Подава се Заявление (по образец) до изпълнителния директор на ИА ВКВПД, което трябва да съдържа:

1) трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

2) описание на исканата информация;

3) предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

4) адреса за кореспонденция със заявителя;

5) пълномощно – прилага се, когато заявлението се подава чрез упълномощено лице;

6) платежен документ, удостоверяващ плащането на разходите за достъп до обществена информация, съгласно Заповед No ЗМФ-156/11.03.2022 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя, издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г., в сила от 22.03.2022 г. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ, когато има такива разходи. Срокът за разглеждане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация е не по-късно от 14 дни след датата на регистрация на заявлението в АИС „е-Документооборот“ на ИА ВКВПД, освен когато е налице основание за удължаване на срока, съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗДОИ.

6. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: Заявление (по образец)

7. Начини на заявяване на услугата: Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Заявление (по образец) се депозира лично или чрез упълномощен представител на адрес: Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, гр. София – 1000, бул. „Цар Освободител“ No 7, на факса на Деловодството на ИА ВКВПД – 02/ 981 07 31, по електронен път на адрес info@militaryclubs.bg, чрез Платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ, чрез системата за сигурно електронно връчване, чрез Единния портал на ДАЕУ на следния адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/izpalnitelni%... или чрез лицензиран пощенски оператор.

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

• Ниво на предоставяне на услугата: Ниво III

• Интернет адрес, на който се намира информация за услугата: http://www.militaryclubs.bg/node/1706

• Интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/vsichki%20adm...

• Интернет адрес за служебно заявяване: Няма

• Вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена: Първична

• Средства за електронна идентификация – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и/или получаване на електронна услуга: Квалифициран електронен подпис. Автентикацията се извършва чрез интеграция със системата „еАвтентикация“ на ДАЕУ.

• Ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация: Високо.

9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Няма.

10. Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Достъпът до обществена информация е безплатен, но се заплащат разходите по предоставянето й, в съответствие със Заповед № ЗМФ-156 от 11.03.2022 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя, издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г., в сила от 22.03.2022 г. Определени са следните разходи без включен ДДС, според вида на носителя, на който се предоставя информацията:

Вид на носителя

Количество

Норматив за разход

1.

Хартия А 4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А 3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 МВ

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7.93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

 

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Нарушенията по ЗДОИ се установяват от изпълнителния директор на ИА ВКВПД или от съответния орган на власт. Нарушенията по чл. 15 г, ал. 2 ЗДОИ се установяват от длъжностните лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“.

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: На основание чл. 40, ал. 1 от ЗДОИ решението за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на заявителя пред съответния административен съд по реда на АПК.

13. Електронна поща за предложения във връзка с услугата: info@militaryclubs.bg

14. Начини на получаване на резултата от услугата: Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

1) Преглед на информацията – оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър.

2) Устна справка.

3) Копия на материален носител.

4) Копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от горепосочените форми. Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация са копия, предоставяни по електронен път, или интернет адрес, се определят и техническите параметри за запис на информацията. Лицата, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности. Достъпът до обществената информация се предоставя в желаната от заявителя форма, освен в случаите, когато:

1) За нея няма техническа възможност.

2) Е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето.

3) Води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.

В посочените случаи достъпът до информацията се предоставя във форма, която се определя от главния секретар, оправомощен с нарочна заповед, а в негово отсъствие – от изпълнителния директор на ИА ВКВПД. При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор заверените документи се изпращат:

1) като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка, като заявителят предварително трябва да е декларирал, че пощенските/куриерските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели;

2) с международна препоръчана пощенска пратка – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към ИА ВКВПД. Цената за пощенската услуга се заплаща от ИА ВКВПД на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

15. Предметна област, за която се отнася: Стопански дейности, Социални услуги.

16. Органът, пред който се обжалва индивидуалния административен акт: Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред съответния административен съд, по реда на АПК.

17. Електронна поща за предложения във връзка с облекчаване на режима: info@militaryclubs.bg

Заявление за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използванеArticle | by Dr. Radut