Jump to Navigation

НАРЕДБА № Н-10 ОТ 18 МАРТ 2011 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ НА МО

НАРЕДБА № Н-10 ОТ 18 МАРТ 2011 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

В сила от 05.04.2011 г.

Издадена от Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване на дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната, предоставени за управление на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", наричана по-нататък "агенцията".

(2) Във военните клубове се осъществяват следните дейности:

1. военно-патриотично възпитание;

2. културно-художествена дейност;

3. информационна дейност;

4. социална дейност.

(3) Дейностите по ал. 2 се осъществяват чрез:

1. организиране на мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи;

2. организиране на съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

3. организиране на школи, художествени състави, клубове по интереси и други за нуждите на военнослужещите, цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства;

4. съхраняване, обновяване и обогатяване на библиотечния фонд на военните клубове;

5. информиране на обществеността за дейността, политиката и приоритетите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, военната служба, условията за почивки във военно-почивните домове и хотелите, предоставени за управление на агенцията;

6. обезпечаване на функционирането на социалните кухни на Министерството на отбраната;

7. провеждане на мероприятия във военните клубове от военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица за осъществяване на общественополезна дейност;

8. изпълнение на други социални програми и проекти, възложени на агенцията по силата на нормативен акт или споразумение.

 

Чл. 2. Финансовото осигуряване на дейностите по наредбата се извършва в рамките на утвърдената бюджетна квота по съответната основна програма/програма по програмната структура на Министерството на отбраната за текущата година, формираща издръжката на агенцията.

 

Чл. 3. (1) Представителни обекти на Министерството на отбраната са:

1. Централен военен клуб - София;

2. резиденция "Лозенец";

3. Информационен център на Министерството на отбраната.

(2) В обектите по ал. 1 се провеждат официални мероприятия на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и посрещането на чуждестранни делегации и гости.

(3) В обектите по ал. 1 могат да се провеждат почасово отделни мероприятия по заявка от други лица по ред и цени, определени от изпълнителния директор на агенцията.

 

Глава втора.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ

Чл. 4. Мероприятията по чл. 1, ал. 3 се извършват:

1. с разрешение на министъра на отбраната, постоянния секретар на отбраната или началника на отбраната;

2. по предложение на ръководителите на административни звена от Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и по инициатива/предложение на началниците на видовете въоръжени сили и на командирите/началниците на военни формирования от Българската армия;

3. по предложение на неправителствени организации;

4. по предложение на ръководителите на военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

5. по искане на други ведомства, организации, физически и юридически лица.

 

Чл. 5. (1) Провеждането на мероприятия по чл. 4, т. 1 се извършва на основание писмен акт на министъра на отбраната, постоянния секретар на отбраната или началника на отбраната.

(2) Провеждането на мероприятия по чл. 4, т. 3 и 4 се извършва, ако те са включени в годишния план на агенцията и годишните планове на военните клубове към нея, утвърдени от изпълнителния директор. Мероприятията за следващата година се представят в писмен вид в агенцията от лицата по чл. 4, т. 3 и 4 до 10 декември на предходната година. Провеждане на мероприятия извън тези, включени в годишния план, се извършва след подадена писмена заявка до началника на съответния регионален отдел.

(3) Провеждането на мероприятия от лица по чл. 4, т. 5 се извършва след подадена писмена заявка до началника на съответния регионален отдел.

 

Чл. 6. (1) Провеждането на мероприятия по реда на чл. 4, т. 1 и 2 е безвъзмездно.

(2) Провеждането на мероприятия по реда на чл. 4, т. 3, 4 и 5 се извършва по ред и при условия, определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията.

 

Глава трета.

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛИ И УСЛУГИ В ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Чл. 7. В Централния военен клуб се организират и провеждат мероприятия по чл. 1, ал. 3, т. 1 - 5, 7 и 8.

 

Чл. 8. Провеждането на мероприятия в залите на Централния военен клуб е приоритетно за:

1. представителни нужди на министъра на отбраната, заместник-министрите на отбраната, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната и началниците на видовете въоръжени сили и на Съвместното оперативно командване;

2. провеждане еднократно на годишните събрания на военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица за осъществяване на общественополезна дейност.

 

Чл. 9. Провеждането почасово на отделни мероприятия в Централния военен клуб от други физически и юридически лица се заплаща по цени, определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията.

 

Чл. 10. Провеждането на мероприятия в Централния военен клуб от военнослужещи и цивилни служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се заплаща по цени, определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията.

 

Чл. 11. Към Централния военен клуб функционират Централната армейска библиотека и Централната армейска музикална школа в интерес на военно-патриотичните, културно-художествените, образователните и информационните програми, провеждани от агенцията. Условията и редът за функционирането им се определят със заповед на изпълнителния директор на агенцията.

 

Чл. 12. В резиденция "Лозенец" се организират и провеждат представителни мероприятия на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и посрещане на чуждестранни делегации и гости, определени с акт на министъра на отбраната.

 

Чл. 13. Провеждането на мероприятия в резиденция "Лозенец" е безвъзмездно за организирани служебни инициативи на длъжностни лица, определени с акт на министъра на отбраната.

 

Чл. 14. В резиденция "Лозенец" могат да се провеждат протоколни мероприятия от други ведомства, организации, физически и юридически лица. Мероприятията се провеждат по заявка и на дати, в които няма заявени такива по чл. 12 и 13, по цени, определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията.

 

Чл. 15. В залите на Информационния център на Министерството на отбраната се провеждат пресконференции, интервюта, конференции, брифинги, представителни и служебни мероприятия, като посрещане на чуждестранни делегации и гости, работни срещи, семинари, презентации, представяне на книги и филми, лекции, обучения.

 

Чл. 16. Провеждането на мероприятия в Информационния център на Министерството на отбраната е безвъзмездно за организирани служебни мероприятия на министъра на отбраната, заместник-министрите на отбраната, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната, началниците на видовете въоръжени сили и на Съвместното оперативно командване, командирите/началниците на военни формирования от Българската армия и други делегации и гости въз основа на писмени заявки.

 

Чл. 17. Когато няма заявени мероприятия по чл. 15 и 16, в Информационния център на Министерството на отбраната могат да се провеждат протоколни мероприятия от други ведомства, организации, физически и юридически лица по цени, определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията.

 

Чл. 18. Провеждането на мероприятия в представителните обекти на Министерството на отбраната се извършва въз основа на писмена заявка до изпълнителния директор на агенцията, като за резиденция "Лозенец" заявката се придружава със списък на участниците в мероприятието.

 

Глава четвърта.

КУЛТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ

Чл. 19. Във военните клубове, предоставени за управление на агенцията, се осъществява културно-художествена и патриотично-възпитателна дейност чрез създаване, организиране и поддържане на школи, художествени състави, клубове по интереси и други форми на изява.

 

Чл. 20. Във формите и проявите на културно-художествената и патриотично-възпитателната дейност могат да се включват следните категории лица:

1. военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства;

2. членове на военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

3. други физически лица.

 

Чл. 21. Лицата по чл. 20, т. 3 заплащат такси за обучение, определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията.

 

Чл. 22. Изпълнителният директор на агенцията възлага на професионалисти в съответната област организацията и ръководството на музикалните школи, художествените състави и клубовете по интереси към военните клубове, предоставени за управление на агенцията.

 

Чл. 23. Музикалните школи, художествените състави и клубовете по интереси, които осъществяват дейността си във военните клубове, участват във фестивалите, концертите, празниците и тържествата, организирани от агенцията, както и в културно-художествената програма за гостите във военно-почивните домове и хотелите, управлявани от агенцията, по време на зимния отдих - през месеците декември и януари, и по време на летния отдих - през месеците юли и август, по предварително съгласуван график.

 

Чл. 24. Музикалните школи, художествените състави и клубовете по интереси, които осъществяват дейност във военните клубове, при участието си във фестивали, концерти, музикални програми, телевизионни предавания и други се представят от името на военния клуб, в който се обучават.

 

Чл. 25. (1) При осигуряване на концертни изяви, празници, чествания и други, предназначени за провеждане на мероприятия по чл. 4, т. 1 и 2, транспортът и командироването на участниците се осигуряват от бюджета на съответната структура, ако в искането не е посочено друго.

(2) Разходите по чл. 25, ал. 1 се възстановяват на агенцията за сметка на заявителя.

 

Глава пета.

ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Чл. 26. Във военните клубове се организира и провежда информирането на обществеността за дейността, политиката и приоритетите на Министерството на отбраната.

 

Чл. 27. Дейността по чл. 26 се осъществява чрез:

1. предоставяне на информация относно възможностите за групови и индивидуални почивки във военно-почивните домове и хотелите в страната и в чужбина от военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

2. предоставяне на информация относно дейността и продукцията на Военния телевизионен канал, издаването на печатни издания, в т.ч. вестник "Българска армия" и списание "Български воин";

3. библиотечна дейност.

 

Глава шеста.

СОЦИАЛНИ КУХНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Чл. 28. (1) Социалните кухни към Министерството на отбраната се откриват и закриват със заповед на министъра на отбраната по предложение на изпълнителния директор на агенцията.

(2) Социална кухня към Министерството на отбраната може да бъде открита, когато:

1. в съответното населено място има повече от 30 пенсионирани военнослужещи, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, които отговарят на изискванията, посочени в чл. 31, ал. 1;

2. помещението, предназначено за кухня, е не по-малко от 30 места, с изключение на кухните към гарнизонните военни столове;

3. в бюджета на агенцията има планирани финансови средства за откриването на нови социални кухни.

(3) Обстоятелствата по ал. 2 се проверяват от директора на дирекция "Управление на военните клубове и военно-почивното дело" въз основа на заявление от ръководителите на регионалните структури на военно-патриотичните съюзи в населеното място и съответната община относно потребността от откриването или закриването на социална кухня към Министерството на отбраната.

(4) След проверката по ал. 3 директорът на дирекция "Управление на военните клубове и военно-почивното дело" изготвя и предоставя мотивиран доклад на изпълнителния директор на агенцията с предложение за откриване или не на социална кухня.

 

Чл. 29. Социалните кухни към Министерството на отбраната се създават в населени места, където агенцията има изградени структурни звена.

 

Чл. 30. Социалните кухни към Министерството на отбраната предоставят безплатен обяд през работната седмица на следните категории лица:

1. ветерани от войните;

2. военноинвалиди;

3. военнопострадали;

4. пенсионирани военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

 

Чл. 31. (1) Право да ползват социалните кухни към Министерството на отбраната имат лицата по чл. 30, ако отговарят на някое от следните групи изисквания:

1. месечният им доход да е по-нисък от 300 лв., което се доказва с официален документ, издаден от Националния осигурителен институт - относно размера на пенсията, и декларация за липса на допълнителни доходи, в т. ч. от наеми, лихви, възнаграждения по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията;

2. да са с влошено здравословно състояние, удостоверено от експертно решение на ТЕЛК, и да не са в съжителство с други лица, способни да се грижат за тях, като последното обстоятелство се удостоверява с декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията.

(2) Ръководствата на военно-патриотичните съюзи извършват подбор на лицата, отговарящи на изискванията на ал. 1. За извършения подбор се съставя протокол, който се изпраща в агенцията. Контролът за спазването на изискванията по ал. 1 за всяко лице се извършва от съответните отдели в дирекция "Управление на военните клубове и военно-почивното дело".

 

Чл. 32. (1) Ръководствата на военно-патриотичните съюзи към протокола по чл. 31, ал. 2 предоставят списък на лицата, които отговарят на изискванията по чл. 31, ал. 1 и ще се хранят в кухните за период 3 месеца, като придружават искането си с документите, удостоверяващи изпълнението на разпоредбите на чл. 30 и 31.

(2) Ръководствата на съюзите имат право при отпадане на лице от списъка на хранещите се поради негов изричен отказ или ако не отговаря на разпоредбите на чл. 30 или 31, да го заменят своевременно с друго лице, което отговаря на изискванията по наредбата.

 

Чл. 33. В случай на заболяване на лицето, което има право да ползва социалната кухня към Министерството на отбраната, то може да получи полагащата му се храна в подходяща посуда чрез негови близки.

 

Чл. 34. Дейността по организирането и финансирането на социалните кухни се осъществява от агенцията.

 

Чл. 35. Финансирането на социалните кухни се осигурява чрез:

1. средства, осигурени от бюджета на Министерството на отбраната, планирани по реда на чл. 2;

2. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

3. национални и международни програми;

4. приходи от други източници по ред, определен в закон или акт на Министерския съвет.

 

Глава седма.

ДОМОВЕ ЗА ПЕНСИОНИРАНИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, ВЕТЕРАНИ И ВОЕННОИНВАЛИДИ

Чл. 36. Домовете за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди са специализирани институции за настаняване и предоставяне на социални услуги извън обичайната домашна среда на следните категории пенсионирани лица над 60-годишна възраст:

1. пенсионирани военнослужещи от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;

2. ветерани от войните;

3. военноинвалиди;

4. военнопострадали.

 

Чл. 37. Право да бъдат настанени в домовете имат лицата по чл. 36, които са в добро здравословно и психическо състояние, неизискващо специализирано медицинско обслужване.

 

Чл. 38. (1) Заявленията за настаняване в домовете се подават до изпълнителния директор на агенцията чрез съответния военен клуб по местоживеене на заявителя по образец.

(2) Към заявленията за постъпване в домовете се прилагат:

1. копие от лична карта;

2. документ, легитимиращ лицето като правоимащо по смисъла на чл. 36;

3. решение на ТЕЛК (когато е приложимо);

4. медицинска бележка за психично здраве;

5. протокол от личния лекар за здравословно състояние и консултация от специалисти по основните заболявания;

6. медицинска бележка с резултати от изследване за чревно заразоносителство с валидност 7 дни от издаването;

7. личен амбулаторен картон;

8. декларация за съгласие за съхранение и обработка на лични данни по образец;

9. декларация за предоставяне на достоверна здравна информация по образец;

10. декларация от роднина или близък на настаняваното лице за извеждане от дома по образец;

11. доклад-предложение от служителя към съответния военен клуб по образец.

 

Чл. 39. (1) Дейността по подбора на лицата по чл. 36 за настаняване в домовете се осъществява от комисия, която се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията.

(2) Комисията по ал. 1 разглежда заявленията и приложените към тях документи за настаняване в домовете по реда на тяхното постъпване в двуседмичен срок. Въз основа на протокола от заседанието на комисията изпълнителният директор издава заповед за настаняване на лицата по чл. 36 за всеки конкретен случай.

 

Чл. 40. (1) Настаняването в домовете се извършва въз основа на заповед на изпълнителния директор на агенцията на основание подадените документи по чл. 38, ал. 2 и след сключването на договор за минимален престой в дома 3 месеца.

(2) С договора се регламентират редът, условията и срокът за ползване на социалните услуги.

(3) Срокът на договора може да бъде удължен по взаимно писмено съгласие на двете страни.

(4) Управителят на съответния дом създава регистър за задължителната за заведенията за социални услуги документация за всяко настанено лице.

 

Чл. 41. При постъпване в домовете задължително се представят заповед за настаняване в съответния дом, актуална снимка и документите по чл. 38, ал. 2.

 

Чл. 42. (1) При свободни места в домовете лицата по чл. 36 могат да се настаняват за краткосрочен отдих.

(2) В случаите по ал. 1 лицата по чл. 36 подават следните документи:

1. заявление до изпълнителния директор на агенцията;

2. документ, легитимиращ лицето като правоимащо по смисъла на чл. 36;

3. платежно нареждане за платена такса при постъпване в съответния дом.

 

Чл. 43. (1) Домовете не предоставят социални услуги на лица, чието психическо състояние не съответства на изискванията по чл. 37.

(2) Изискванията по чл. 37 се установяват от компетентните длъжностни лица с периодични и/или нарочни специализирани медицински прегледи.

 

Чл. 44. (1) Условията и редът за прекратяване предоставянето на социални услуги се регламентират в индивидуалния договор с ползвателя.

(2) Договорът се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2. с изтичане срока, за който е сключен;

3. при смъртта на настанения.

(3) Договорът може да бъде прекратен едностранно:

1. с писмено предизвестие от страна на настанения, отправено в 7-дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването;

2. с писмено предизвестие, отправено от агенцията до настанения в 7-дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването, в следните случаи:

а) констатирано нарушение на правилника за вътрешния ред на дома;

б) при ползване на предоставеното помещение в нарушение на сключения договор;

в) неизпълнение на задължение по договора от настанения;

г) установяване на трайни промени в здравословното състояние на настанения, които не позволяват ползването на договорените социални услуги и изискват специализирано лечение, несъответстващо на профила на дома.

 

Чл. 45. Организацията по погребението на лице, починало в дома, се извършва от роднините му, изрично посочени в декларация, а когато такава липсва или не се установят роднини - по реда на Наредбата за устройството и управлението на гробищните паркове (гробищата) и обредните зали в тях на територията на Община Троян (приета с Решение № 475-ІІ от 25.10.2001 г. на Общинския съвет - гр. Троян, изменена и допълнена с Решение № 880 от 31.07.2003 г. и Решение № 247 от 24.02.2005 г. на Общинския съвет - гр. Троян).

 

Чл. 46. (1) Социалните услуги в домовете за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди се извършват срещу заплащане на месечна такса от потребителите.

(2) Месечната такса за социалните услуги в домовете за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди се определя със заповед на изпълнителния директор на агенцията.

(3) Себестойността на един пълен пансион, която включва разходите по настаняване, хранене и медицинско обслужване и разходите за издръжка на дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди, се утвърждава от министъра на отбраната ежегодно по предложение на изпълнителния директор на агенцията на база предходната година, съгласувано с дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" на Министерството на отбраната.

 

Чл. 47. Месечната такса по чл. 46, ал. 2 се плаща до 25-о число на месеца, предхождащ този, през който ще се предоставят социалните услуги.

 

Чл. 48. Финансирането на домовете се осигурява от:

1. средства, осигурени от бюджета на Министерството на отбраната, планирани по реда на чл. 2;

2. такси, събирани по реда на чл. 46;

3. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

4. национални и международни програми и фондове;

5. собствени приходи на агенцията;

6. приходи от други източници по ред, определен със закон или акт на Министерския съвет.

 

Допълнителни разпоредби

 

§ 1. "Членове на семейство" са съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца, ако не са встъпили в брак.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

§ 2. Образците от документи, предвидени по наредбата, се утвърждават от изпълнителния директор на агенцията.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 226а, ал. 2, чл. 226г, ал. 1, чл. 226ж, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

§ 4. Тази наредба отменя Наредба № Н-16 от 2009 г. за социалните дейности на Министерството на отбраната (обн., ДВ, бр. 64 от 2009 г.; изм., бр. 28 и 38 от 2010 г. и бр. 15 от 2011 г.).

§ 5. Организацията на дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната се регламентира с акт на изпълнителния директор на агенцията.

§ 6. Указания по прилагането на наредбата дава изпълнителният директор на агенцията.

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 Article | by Dr. Radut