Jump to Navigation

00515-2016-0013

01.07.2016 г.

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментна поддръжка, осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни, доставка на резервни части и ремонт при необходимост, в обектите управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”

01.07.2016 г. Решение

01.07.2016 г. Покана

03.08.2016 г. Доклад от работата на комисията

03.08.2016 г. Решение за определяне на изпълнител

13.09.2016 г. Договор № ОП-52/24.08.2016 г.

13.09.2016 г. Договор № ОП-51/24.08.2016 г.

15.02.2016 г. Обявление за възложена поръчкаArticle | by Dr. Radut