Jump to Navigation

PC-00515-0005

27.06.2018 г.

Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, по обособена позиция № 1 “Доставка на канцеларски материали” за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”

27.06.2018 г. Покана

27.06.2018 г. Декларация

27.06.2018 г. Проект на договор

25.07.2018 г. Протокол № 1 от работата на комисията

02.08.2018 г. Писмо до участниците за отваряне на ценови оферти

13.08.2018 г. Протокол № 2 от работата на комисията

13.08.2018 г. Доклад от работата на комисията

13.08.2018 г. Решение за класиране и определяне на изпълнител

28.09.2018 г. Договор № ОП-85/11.09.2018 г.Article | by Dr. Radut