Jump to Navigation

PC-00515-0016

11.02.2020 г.

Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации, Обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове” за нуждите на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело“

11.02.2020 г. Покана

11.02.2020 г. Документация

31.03.2020 г. Протокол № 1 от работата на комисията

10.04.2020 г. Отваряне на ценови оферти

05.05.2020 г. Протокол № 2 от работата на комисията

05.05.2020 г. Доклад от работата на комисията

05.05.2020 г. Решение за класиране на участниците

01.06.2020 г. Обявление за възложена поръчка

01.06.2020 г. Договор № ОП-40/26.05.2020 г.

26.01.2021 г. Обявление за приключване на договорArticle | by Dr. Radut