Jump to Navigation

15.07.2021 г.

ПОКАНА за представяне на оферта за изготвяне на техническа спецификация, методиката за оценка на офертите (при критерий “икономически най-изгодна оферта”) и проект на договор във връзка с възлагане на обществена поръчка “Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции”Article | by Dr. Radut