Jump to Navigation

08.09.2021 г.

ПОКАНА за привличане на външен експерт за изготвяне на техническа спецификация, методика за оценка на офертите и проект на договор във връзка с възлагане на обществена поръчка " Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" , по обособени позиции и участие в комисия при провеждане на процедурата.Article | by Dr. Radut