Jump to Navigation

00515-2016-0017

25.08.2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и инвентар за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело" по обоособени позиции”.

25.08.2016 г. Документация

25.08.2016 г. Обявление

25.08.2016 г. Решение

07.11.2016 г. Протокол №1 от работата на комисията

18.11.2016 г. Писмо за отваряне на ценови предложения

30.11.2016 г. Решение за прекратяване на oбществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и инвентар за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции” за ІІІ-та обособена позиция “Табели”.

30.11.2016 г. Протокол № 2 от работата на комисията

30.11.2016 г. Доклад от дейността на комисията

30.11.2016 г. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

30.11.2016 г. Решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и инвентар за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции” за ІV-та обособена позиция “Щори”

16.01.2017 г. Договор № ОП-69/20.12.2016 г.

03.02.2017 г. Договор № ОП-9/18.01.2017 г.

24.02.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

24.02.2017 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

06.03.2017 г. Резултати от процедурата

06.03.2017 г. Резултати от процедуратаArticle | by Dr. Radut