Jump to Navigation

00515-2017-0008

29.05.2017 г.

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на абонаментна софтуерна денонощна поддръжка на внедрените и работещи в хотелите, военно-почивните домове и отдели на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” софтуерни продукти: Хотелска компютърна система “Рецепция”, Ресторантска компютърна система “B.A.R.B.Q”, “Складов организатор”, Модул за отдалечен достъп чрез Интернет и “Система за централно резервиране и издаване на карти от Централно управление на Изпълнителната агенция”

29.05.2017 г. Покана

29.05.2017 г. Решение

05.06.2017 г. Протокол от работата на комисията

05.06.2017 г. Доклад от дейността на комисията

05.06.2017 г. Решение за определяне на изпълнител

29.06.2017 г. Резултати от процедурата за възлагане на общесвена поръчка

29.06.2017 г. Договор № ОП-60/16.06.2017 г.Article | by Dr. Radut