Jump to Navigation

PC-00515-0018

04.05.2020 г.

Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, Обособена позиция № 3 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери“, за нуждите на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело“

04.05.2020 г. Покана

04.05.2020 г. Документация

27.05.2020 г. Протокол № 1 от работата на комисията

05.06.2020 г. Писмо относно отваряне на ценови предложения

16.06.2020 г. Решение за класиране на участниците

17.06.2020 г. Протокол № 2 от работата на комисията

17.06.2020 г. Доклад от работата на комисията

02.07.2020 г. Договор № ОП-51/30.06.2020 г.

10.07.2020 г. Обявление за възложена поръчка

10.08.2020 г. Обявление за приключване на договорArticle | by Dr. Radut