Jump to Navigation

15.10.2021 г.

На 19.10.2021 г. от 09.00 часа в сградата на хотел “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” № 34А стартира свободната продажба на неусвоените карти за почивка за страната за сезон “ЗИМА 2021/2022”.

Резервации за страната ще бъдат приемани на място и на следните телефони: 02/92 21 577 Сименс: 21 577.

На 22.10.2021 г. от 09:00 часа в сградата на х-л “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” №34А, стартира свободната продажба на неусвоените карти за почивка в чужбина за двете ски групи в Брук, Австрия в периодите 08.01-15.01.2022 г. и 19.03-26.03.2022 г. през сезон “ЗИМА 2021/2022” за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не са били на почивка, организирана по линия на безвалутния обмен и в рамките на CLIMS, в качеството си на титуляр на правото на почивка или като член на неговото семейство през предходната година, включваща последните летен и зимен сезон.

При останали незаети карти за двете ски почивки в Брук, Австрия в периодите 08.01-15.01.2022 г. и 19.03-26.03.2022 г., същите ще се предлагат на 05.11.2021 г. от 09:00 часа на нова свободна продажба в сградата на х-л “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” №34А, и на лица, които не отговарят на гореописаното условие.

Резервациите за чужбина ще бъдат приемани на място и на следните телефони: 02/92 21 588 и Сименс: 21 588.

Военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, и членовете на техните семейства могат да ползват почивка по социална програма за страната и чужбина, като общият брой на дните не трябва да надвишава 20 календарни дни в рамките на една календарна година. Груповите мероприятия по социална програма на лицата по чл. 3, т. 1, т. 10 и т. 12 се включват в горепосочения лимит дни. В общия брой не се включват ползваните дни за специализирания детски и младежки лагер в страната.

Протичането на свободната продажба ще бъде при стриктно спазване на реда и начина на организиране на работата в административните сгради на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, съгласно действащото законодателство, касаещо мерките срещу разпространението на коронавирус Covid-19.“


ДДГ „ КОКИЧЕ“- гр. ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, НАРОДНО ПЕЕНЕ, ТАНЦИ (народни, модерни)

06.10.2021 г.

Обяснителна записка за извършените разходи от ИА "Военни клубове и ВПД" във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID 19 и лечението му


ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Авариен ремонт на покрива на Военен клуб Пловдив“. Документация

16.09.2021 г.

Министерство на отбраната на Република България обявява конкурс за длъжността директор на Държавна детска градина (ДДГ) към Министерство на отбраната 2 (две) работни места:

1. 1. ДДГ "Кокиче" - гр. Пловдив, ул. Радко Димитриев № 49;

1. 2. ДДГ "Детелина" - гр. Казанлък, ул. Инж. Феликс Вожели № 1А.

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 215, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование

14.09.2021 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Авариен ремонт на водосточни тръби, покрив и помещения в резиденция „Лозенец““ Документация


Обяснителна записка за извършените разходи от ИА "Военни клубове и ВПД" във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID 19 и лечението му

08.09.2021 г.

ПОКАНА за привличане на външен експерт за изготвяне на техническа спецификация, методика за оценка на офертите и проект на договор във връзка с възлагане на обществена поръчка " Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" , по обособени позиции и участие в комисия при провеждане на процедурата.

01.09.2021 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Авариен ремонт на водосточни тръби, покрив и помещения в резиденция „Лозенец““ Документация

30.08.2021 г.

УВАЖАЕМИ ЛЮБИТЕЛИ НА КЛАСИЧЕСКАТА МУЗИКА,

Във връзка с очакваното хладно и ветровито време Ви информираме, че планирания симфоничен концерт на оркестър „Симфониета „София“ и джаз формация „София“ на 02 септември 2021 г. от 19:00 часа в резиденция „Лозенец“ ще бъде проведен в зала Концертна на Централния военен клуб, на същата дата, от 19:30 часа.

23.08.2021 г.

06.08.2021 г.

04.08.2021 г.

ВАЖНО!

Уважаеми дами и господа, ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ Ви информира, че с цел подобряване качеството на обслужване и приемане на по-голям брой телефонни обаждания от служителите на сектор „Почивки в страната“ и сектор „Почивки в чужбина“, считано от 06.08.2021 г.,+ телефонните линии за приемане на резервации за военно-почивните домове и хотели, управлявани от Агенцията и резервации за чужбина, ще бъдат както следва:

За почивки в страната:

тел.: 02/92 21577 и сименс 21577.

За почивки в чужбина:

тел.: 02/92 21588 и сименс 21588.

Посочените телефонни номера са пилотни, като зад тях стои телефонна подмрежа, обслужвана от служителите на двата сектора.

Считано от 06.08.2021 г. няма да бъдат активни следните телефонни линии:

За почивки в страната:

тел.: 02/92 21705, 02/92 21757, 02/92 21759, сименс 21705, 21757, 21759 0884178740 и 0884215006.

За почивки в чужбина:

тел.: 02/ 9221765, 0882935580 и сименс 21765

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut